Czy Jezus który chodził po ziemi to ten sam który jest w konsekrowanym opłatku w kościele katolickim?

Zapraszam do przeczytania i samodzielnej oceny 🙂

W tekście tym przytaczam kilka fragmentów głównie z ewangelii Jana, ale także z innych części Pisma Świwtego, z moim krótkim komentarzem (pisanym drukowanymi literami). 
Idąc za fragmentem Słowa tóre mówi: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości” (2Tm 3:16) – CAŁE A NIE JEDEN FRAGMENT …

OK ZACZYNAMY:

„Wtedy Żydzi zapytali: Jaki nam znak pokażesz, skoro to czynisz? Odpowiedział im Jezus: Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją wzniosę.” (J 2:18-19)
TO PIERWSZY Z WIELU CYTATÓW GDY JEZUS UKAZUJE ŻYCIOWE PORÓWNANIE A ODNOSI JE DO DUCHOWEGO ŻYCIA.
GDYBY JEZUS MÓWIŁ DOSŁOWNIE MUSIELIBYŚMY UZNAC, ŻE FAKTYCZNIE CHCIAŁ ODBUDOWAĆ ŚWIĄTYNIĘ W JEROZOLIMIE W CIĄGU CZY DNI! ZRESZTĄ APOSTOŁ JAN TŁUMACZY TO DWA WERSETY DALEJ:
„Ale on mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wypowiedział Jezus.” (J 2:21-22)

„Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. (J 3:3-5) (…) „Nikodem go zapytał: Jakże się to może stać? Odpowiedział mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?” (J 3, 9-10)(…) „Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.” (J 3:6)
PONOWNIE MYŚLĄC DOSŁOWNIE POWINNIŚMY POMYŚLEĆ JAK NIKODEM. JAK MAM WEJŚĆ PONOWNIE DO ŁONA MATKI… JEZUS JEDNAK MÓWIŁ TU O NOWYM NARODZENIU I CAŁOŚC ODNOSI SIĘ DO DUCHOWEJ RZECZYWISTOŚCI.

„I przyszedł do miasta w Samarii, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. …I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: Daj mi pić. … Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia? … Jezus jej odpowiedział: Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? … Odpowiedział jej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.” (J 4:5,7,9-11,13-15)
TU JEZUS MÓWI O WODZIE ŻYWEJ, MÓWI O TYM, ŻE KAŻDY KTO PIJE TĄ WODĘ NIE PRAGNIE – PONOWNIE JEST TO PORÓWNANIE I ODNIESIENIE DO SFERY DUCHOWEJ.
MAŁO TEGO, JEZUS MÓWI, ŻE KAŻDY KTO PIJE JEGO WODĘ BĘDZIE TRYSKAŁ WODĄ…
TO PONOWNIE PORÓWNANIE DUCHOWE
JEŻELI KTOŚ CHCIAŁBY TO ROZUMIEĆ DOSŁOWNIE TO MUSIMY ZADAĆ PYTANIE, CZY BĘDĄC BLISKO JEZUSA POTRZEBUJESZ PIĆ I CZY TRYSKA Z CIEBIE WODA…?

I ZARAZ DODAJE, CYTAT KTÓRY JEST KLUCZOWY DLA CAŁEJ EWANGELII JANA
J 4:24: „Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.”

OK ALE IDZIEMY DALEJ I MAMY KOLEJNE CYTATY
„A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.” J 7:37-39:
DRUGI RAZ JEZUS MÓWI O WODZIE KTÓRA POWODUJE, ŻE CZŁOWIEK STAJE SIĘ ŹRÓDŁEM.
JEDNAK TYM RAZEM DODAJE TAKŻE WYTŁUMACZENIE – ŻE WODA JEST PORÓWNANIEM DO DUCHA ŚWIĘTEGO! WIEC WIEMY, ŻE I W POPRZEDNIM PRZYPADKU MIAŁ NA MYŚLI DUCHOWĄ RZECZYWISTOŚĆ.

„A tymczasem uczniowie prosili go: Mistrzu, jedz. A on im powiedział: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Uczniowie więc mówili między sobą: Czy ktoś przyniósł mu jedzenie? Jezus im powiedział: Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła.” J 4:31-34:
TU MAMY KOLEJNY CIEKAWY ZWROT JEZUSA, MÓWI ŻE MA POKARM OD OJCA… I PONOWNIE TŁUMACZY UCZNIOM, ŻE POKARMEM JEST SPEŁNIANIE WOLI OJCA.

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć.” (J 5:25)
NASTĘPNY CYTAT DOTYCZY UMARŁYCH, CZY UMARŁA OSOBA NAS SŁYSZY? NIE.
JAK MOŻE UMARŁY COŚ USŁYSZEĆ? NIE MOŻE, WIĘC TO ZNOWU OBRAZ. JEZUSOWI CHODZI O UMARŁYCH DUCHOWO – CZYLI LUDZI DLA KTÓRYCH BÓG SIĘ NIE LICZY.
TUMACZY TO LIST DO EFEZJAN: „I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;” (Ef 2:1-5)

„Wtedy Jezus znowu powiedział do nich: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem drzwiami dla owiec. … Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.” (J 10:7,9)
JEZUS JEST DRZWIAMI? I DO TEGO DLA OWIEC?
MOGLIBYŚMY TO ROZUMIEĆ DOSŁOWNIE – ALE BYŁO BY TO DZIWNE. CO NAM POZOSTAJE? JEDYNIE ZROZUMIENIE W DUCHU (JEZUS BRAMA – CZYLI WEJŚCIE DO OJCA, OWCE – WSZYSCY LUDZIE I TYLKO PRZEZ JEZUSA (BRAMĘ) MY (OWCE) MOŻEMY SPOTKAĆ SIĘ Z OJCEM!

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.” (J 10:11)
ZNOWU GDYBYŚMY PRÓBOWALI TO ZROZUMIEĆ DOSŁOWNIE MUSIELI BYŚMY DOJŚĆ DO DZIWNYCH POMYSŁÓW – WIĘC MUSIMY ODCZYTAĆ TO DUCHOWO.

TEMAT OWIEC I PASTERZA WYJAŚNIAJĄ NAM TEŻ STARO TESTAMENTALNI PROROCY
IZAJASZ MÓWIŁ > „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrzucił ku własnej drodze (Iz 53,6)”
EZECHIEL MÓWIŁ > „Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę.  Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.  Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju.  Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko – wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie”. (Ez 34,10-16)

„Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.” (J 8:12)
ODCZYTYWANIE TEGO FRAGMENTU DOSŁOWNIE, SPOWODOWAŁO BY DUŻE ZAMIESZANIE… WIEĆ PONOWNIE POWINNIŚMY GO TRAKTOWAĆ JAKO PORÓWNANIE DO ŻYCIA DUCHOWEGO

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie ujrzy śmierci.” (J 8:51)
CZYTAJĄC TEN WERS I ODCZYTUJĄC GO DOSŁOWNIE, MOGLIBYŚMY DOJŚĆ DO WNIOSKU, ŻE NIEKTÓRZY LUDZIE POWINNI ŻYĆ NA ZIEMI WIECZNIE! JEDNAK JEZUS ZNOWU ODNOSI SIĘ DO ŻYCIA NASZEGO DUCHA – JEŻELI TYLKO W NIEGO UWIERZYMY, BĘDZIE ŻYŁ Z BOGIEM WIECZNIE.
CO CIEKAWE ŻYDZI ODCZYTALI TO DOSŁOWNIE I ZOBACZCIE CO Z TEGO WYSZŁO

JEDNK WERS DALEJ TOCZY SIĘ POSOBNA DYSKUCJA
„Wtedy Żydzi powiedzieli do niego: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie skosztuje śmierci.” (J 8:52)
TAK WIĘC TO DLA NAS KOLEJNA PRZESTROGA ABY ODCZYTYWAĆ TE PORÓWNANIA JEZUSA – JAKO DROGOWSKAZY DOTYCZĄCE ŻYCIA DUCHOWEGO.

„Jezus mu powiedział: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi.” (J 9:39)
ZOBACZ KOLEJNY CYTAT KTÓRY BEZ ODNIESIENIA DO NASZEGO ŻYCIA DUCHOWEGO – NIE MA SENSU… ZRESZTĄ ZOBACZ KOLEJNY WERSJ EWANGELII
„I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy z nim byli, i zapytali go: Czy i my jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, lecz teraz mówicie: Widzimy – dlatego wasz grzech pozostaje.” (J 9:40-41)
TERAZ TO JUŻ NAWET NIEKTÓRZY FARYZEUSZE WIEDZIELI ŻE TO PRZENOŚNIA I ODNOSI SIĘ DO ŻYCIA DUCHOWNEGO.

„Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy.” (J 14:23)
ZOBACZ JEZUS MÓWI „PRZYJDZIEMY DO NIEGO” MOŻNA BY ZAPYTAĆ ALE GDZIE?
„I ZAMIESZKAMY U NIEGO” KOLEJNE SŁOWO KTÓRE JEST NIE DO WYTŁUMACZENIA W SPOSÓB DOSŁOWNY…
ALE GDY POPATRZYMY DUCHOWO, WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ TWORZYĆ W CAŁOŚĆ, MY JESTEŚMY ŚWIĄTYNIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO – WIĘC W NAS MOŻE MIESZKAĆ JEZUS Z BOGIEM OJCEM – TO WTEDY MA SENS!

„Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.(J 15:1-2)
„Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić.” (J 15:5)
MAMY TO KOLEJNY MOCNY CYTAT, MOŻNA PRÓBOWAĆ GO ODCZYTAĆ DOSŁOWNIE ALE WYJDĄ NAM Z TEGO DZIWACTWA … NIE Z TEJ ZIEMI!
A WIĘC PONOWNIE MUSIMY ODCZYTAĆ GO DUCHOWO… I WTEDY MA SENS I TO WIELKI SENS 🙂
JEZUS OBIECUJE, ŻE KTO BĘDZIE (DUCHOWO) TRWAŁ W NIM – WYDA OWOC.

NA KONIEC, PRZYTOCZĘ DWA CYTATY Z INNYCH EWANGELII:

MATEUSZA: „Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną.” (Mt 16:24)

MARKA: „Potem przywołał do siebie lud wraz ze swoimi uczniami i powiedział do nich: Ktokolwiek chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną.” (Mk 8:34)
ZOBACZCIE TAKŻE TU, DOSŁOWNE PRZYJĘCIE TYCH CYTATÓW ZMUSZAŁO BY NAS DO CODZIENNEGO CHODZENIA Z DREWNIANYMI! ALE JEŻELI POPATRZYMY NA TO DUCHOWO TO OKAZUJE SIĘ, ŻE MAMY O WIELE CIĘŻSZE ZADANIE: ZAPARCIE SIĘ SAMEGO SIEBIE I BRANIE NA SWOJE „SERCA” CODZIENNYCH NIEPEWNOŚCI, UTRAPIEŃ I TRUDÓW.

I NA KONIEC OSTATNI CYTAT KTÓRY WZBUDZA WIELE EMOCJI I NAD INTERPRETACJI:
„Ja jestem tym chlebem życia. Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni, a poumierali. To jest ten chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata.” (J 6:48-51)
LUDZIE CZĘSTO INTERPRETUJĄ TO DOSŁOWNIE – O DZIWO.
CZY TO SENSOWNE? CZY POWODEM TEGO NIE JEST PRZYPADKOWO TYLKO NASZE WYCHOWANIE W RODZINACH KATOLICKICH…

DOSŁOWNE TRAKTOWANIE TEGO CYTATU, PODOBNIE JAK POPRZEDNICH – STOI W SPRZECZNOŚCI Z LOGIKĄ!

ZOBACZ CZY PO PRZECZYTANIU WCZEŚNIEJSZYCH WYPOWIEDZI JEZUSA NIE ZAUWAŻASZ, ŻE TEN CYTAT JEST IDENTYCZNY I ODNOSI SIĘ DO DUCHOWEGO SPOŻYWANIA JEZUSA?

LITERALNE JEDZENIE CIAŁA CHRYSTUSA TO KONCEPCJA TAK DZIWNA JAK NP: *WCHODZENIE W ŁONO MATKI, *TRYSKANIE WODĄ Z BRZUCHA *NOSZENIE CODZIENNIE DREWNIANEGO KRZYŻA NA RAMIONACH, *BYCIA LATOROŚLOM *BYCIA CZŁOWIEKIEM OWCĄ *ITP

***
TEN OSTATNI FRAGMENT POSŁUŻYŁ KOŚCIOŁOWI RZYMSKO – KATOLICKIEMU DO STWORZENIA CAŁEJ NAUKI O EUCHARYSTII I NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE ALE ZOBACZCIE SAMI I ROZSĄDZICIE CZY TEN FRAGMENT RÓŻNI SIĘ OD POPRZEDNICH?

ZOBACZCIE SAMI CZY NAPEWNO JEZUSOWI CHODZIŁO O JEDZENIE JEGO CIAŁA???

KILKA UWAG KOŃCOWYCH – ZAMIAST PODSUMOWANIA:

PYTANIE 1:

DLACZEGO W EWANGELII JANA WOGÓLE NIE MAMY OPISANEGO „TAK ZWANEGO PRZEMIENIENIA?
PRZECIEŻ GDYBY TO BYŁO TAK WAŻNE (JAK PRZEDSTAWIAJĄ TO W KOŚCIELE KATOLICKIM) JAN MUSIAŁ BY TO OPISAĆ…

PYTANIE 2:

CZY ZGODNIE ŻE SŁOWAMI JEZUSA – CZEKASZ NA JEGO POWTÓRNE PRZYJŚCIE NA ZIEMIĘ?
JEZELI TAK TO DOBRZE, ZOBACZ ALE TEN FRAGMENT GDZIE ŁUKASZ OPISUJE WYDARZENIA Z NIEBO WSTĄPIENIA PANA JEZUSA:
„Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach; I powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba.” (Dz 1:9-11)
ZOBACZ SKORO ANIOŁOWIE ZAŚWIADCZYLI APOSTOŁOM, O TYM ŻE JEZUS PONOWNIE WRÓCI NA ZIEMIE W TEN SAM SPOSÓB JAK BYŁ ZABRANY Z ZIEMI.
TO CO JEST W TABERNAKULACH?
CZY NAPEWNO JEZUS?
CZY TEN SAM JEZUS KTÓRY CHODZIŁ PO ZIEMI I JEST NASZYM BOGIEM?

JAK MAMY OCZEKIWAĆ PONOWNEGO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA JAK NIEKTÓRZY TWIERDZĄ, 
ŻE ON JEST JUŻ Z NAMI (POD POSTACIAMI CHLEBA I WINA).

JEŻELI MAMY OCZEKIWAĆ PONOWNEGO PRZYJŚCIA JEZUSA – I PRZYJDZIE, TO CO STANIE SIE Z TYM CO JEST W TABERNAKULUM? CZY BĘDZIE DWÓCH JEZUSÓW?
CZY MOŻE JEDEN JEST FAŁSZYWY?

UWAGA 1

ZOBACZ ZRESZTA CZY JEZUS NIE PRZESTRZEGAŁ NAS PRZED TAKĄ SYTUACJA:
„Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; Oto wewnątrz domu – nie wierzcie. Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (Mt 24:23-27)

UWAGA 2

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne” (J 6:47)
NIE MA TO SŁOWA O JEDZENIU! WIĘC JEŻELI UZNAMY, ŻE TRZEBA DOSŁOWNIE JEŚĆ „EUCHARYSTIE’ TO TEN FRAGMENT JEST W SPRZECZNOŚCI Z SŁOWAMI JEZUSA.

ALE WYSTARCZY, ŻE NA FRAGMENT O „SPOŻYWANIU JEZUSA” POPATRZYMY DUCHOWO I ZNOWU WSZYSTKO SIĘ ZGADZA !

 

UWAGA 3:

I OSTATNIE CYTATY DO PRZEMYŚLENIA TEGO CZY JEZUS KTÓRY CHODZIŁ PO ZIEMI TO TEN SAM KTÓRY JEST ZAMYKANY W TABERNAKULACH:
„Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa; Który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie.” (Hbr 7:26-27)

„Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga; I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do Miejsca Najświętszego z cudzą krwią; Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd;” (Hbr 9:24-27)

TO OSTATECZNA ODPOWIEDŹ DLA KATOLIKÓW, KTÓRZY CODZIENNIE CHODZĄC NA MSZĘ ŚWIĘTĄ PATRZĄ NA DOKONYWANIE NA OŁTARZU OFIARY…

JEŻELI JESTEŚ KATOLIKIEM – TO CZY ZASTANAWIAŁEŚ SIĘ KIEDYŚ KTO PODCZAS TEJ OFIARY JEST ZABIJANY? CZY JEZUS?

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.