W co wierzymy

Słowo Boże

Wierzymy, że Biblia jest nieomylnym, w pełni natchnionym Słowem Bożym. Jest Ona pewnym i wystarczalnym źródłem prawd wiary i poznania Boga. 66 ksiąg Starego i Nowego Przymierza zostało spisane przez ziemskich autorów pod Bożym natchnieniem. Z uwagi na nadnaturalne prowadzenie przy procesie spisywania, nie zawierają one w sobie ani jednej sprzeczności. Stanowią one najwyższy autorytet zarówno w sprawach życia jak i wiary. (2Tm 3,16-17; Hbr 4,12; Rz 10,17)

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

Wierzymy w jedynego, wszechmogącego, suwerennego i wiecznego Boga (Pwt 6,4; Iz 45,5-7; 1Kor 8,4-6), wiecznie istniejącego w trzech Osobach: 

  • Boga Ojca, wszechmogącego Stwórcę wszechrzeczy, zasiadającego w Niebie (Mt 6,9; Ef 4,6)
  • Syna Bożego, Zbawiciela i jedynego pośrednika, który przyjął postać sługi i poniósł męczeńską śmierć na krzyżu za grzechy świata, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia (1Kor 15;2-5), wstąpił do nieba i triumfalnie powróci (Rz 9,5; J 1,1-14)
  • Ducha Świętego, który został dany Kościołowi jako Orędownik – mieszka w każdym jego członku, przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości oraz udziela darów duchowych według swojej woli. (Dz 5,3-4; 1Kor 2,11)

Zbawienie

Wierzymy, że każdy człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu i zasługuje na potępienie (Rz 3,23). Jednak Jezus Chrystus, Boży Syn przyszedł na świat w postaci człowieka, łącząc w sobie odwieczne bóstwo z naturą ludzką (Rz 1,3-4; 1Tm 3,16). Przeżył całe życie nie popełniając ani jednego grzechu (1P 2,22; Hbr 4,15) i poniósł męczeńską śmierć na krzyżu, biorąc na siebie karę za nasze grzechy – gniew Boży. (Iz 53; Gal 3,13; 2Kor 5,21) Ta doskonała ofiara jest jedyną podstawą naszego zbawienia (Hbr 5,9) i tylko przez nią możemy dostąpić odpuszczenia wszystkich grzechów oraz otrzymać życie wieczne (Kol 1,14; Dz 20,28; J 11,25-26). 

Aby otrzymać zbawienie, musimy przez wiarę uznać swoją grzeszność, odwrócić się od złych czynów, zwrócić się do Chrystusa, zawierzyć Mu swoje życie (Dz 3:19) i trwać w Nim (J 15, 5-6). Jeśli prawdziwie uwierzymy, że umarł On na krzyżu za nasze grzechy, doznamy przebaczenia a życie wieczne stanie się naszym udziałem (Rz 3,24-25; Rz 5,1).

Chrzest wiary

Wierzymy w jeden chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19; Ef 4,5). Chrzest jest wyrazem wiary w Chrystusa i krokiem posłuszeństwa naszemu Panu (Dz 2,41; Dz 22,16) oraz aktem przyłączenia do społeczności wierzących, Oblubienicy Chrystusa (1Kor 12,13). Wyraża on uznanie swojej grzeszności i położenie wszelkiej nadziei związanej z życiem wiecznym w doskonałej i dokonanej raz na zawsze ofierze Jezusa Chrystusa (1P 3,21; Hbr 10,22-23).

Chrzest, będąc wyrazem wiary oraz z uwagi na konsekwencje za nim idące, jest udzielany jedynie osobom świadomym, które szczerze chcą pójść za Chrystusem, poprzez pełne zanurzenie, tak jak czyniono to od początków Chrześcijaństwa (Mt 3,13-15; Dz 8,36-39).

Kościół

Uważamy, że kościół Jezusa Chrystusa tworzą ludzie odrodzeni, a nie organizacje, które w swoich strukturach mogą posiadać ludzi nieodrodzonych, są to zgromadzenia w rozsiane po całym świecie, jak opisują to Dzieje Apostolskie, Listy i Objawienie Jana

Wierzymy, że wszyscy nowozrodzeni ludzie są członkami jednego Ciała – Kościoła powszechnego (1Kor 12,12-13), Oblubienicy (Ef 5,23-32), którego Głową jest sam Jezus Chrystus (Kol 1:18). Kościół został zapoczątkowany wraz z Dniem Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 2-21) i będzie trwał w jedności nieprzerwanie aż do zabrania Go przez Chrystusa (1Kor 15,51-52).

Wierzący, oprócz bycia członkami uniwersalnego ciała Chrystusa, są również powołani do wspólnego zgromadzania się (1Kor 11,18-20; Hbr 10,25) i tworzenia kościołów lokalnych – w formie wspólnot domowych lub bardziej licznych zgromadzeń tzw. zborów. (1Tes 1,1; 1Kor 4,17; 2Kor 11:8).

Jedynym i najwyższym autorytetem dla kościoła jest Jezus Chrystus (1Kor 11,3; Ef 1,22). Sposób, w jaki w kościele powinny funkcjonować: przywództwo, dary, porządek, dyscyplina i uwielbienie został ustanowiony przez Chrystusa raz na zawsze i został zapisany w Piśmie Świętym. Biblijnie ustanowieni usługujący to: starsi (nazywani również biskupami, pastorami, nauczycielami) (Dz 20, 28; Ef 4, 11) oraz diakoni – osoby pełniące te obydwie funkcje muszą spełniać jednoznaczne, biblijne wymagania: 1Tm 3,1-13; Tt 1, 5-9; 1P 5, 1-5). 

Stanowczo sprzeciwiamy się: 

  • pełnieniu funkcji starszych przez kobiety, dla których w Bożym planie znalazło się miejsce do pełnienia innych posług w kościele
  • uznawaniu tylko jednego kościoła lokalnego jako tego właściwego na danym terenie np. jeden kościół lokalny na jedno miasto.


Nowe narodzenie

Wierzymy, że rezultatem przyjęcia ofiary Jezusa Chrystusa jest nowonarodzenie. Jest to wewnętrzna przemiana, będąca działaniem Ducha Świętego, który odnawia nasze umysły, wpisuje Boże prawo miłości w nasze serca i udziela nam mocy do dążenia do świętości. (J 3, 1-21; 2Kor 5,17)
Człowiek nowonarodzony pragnie upodabniać się do Chrystusa, podobać się Bogu, przestrzegać jego przykazań, spełniać wolę Ojca oraz żyć w świętości.