Czy w Piśmie Świętym mamy słowa lub dowody na to, że Jezus był i jest faktycznie Bogiem?
Czy może był to tylko wspaniały człowiek, oświecony, ale tylko człowiek??
A może był On super aniołem….?
Oto kilka zdań na ten temat…
 1. Jezus sam o sobie mówi, że jest Bogiem:

 • Ewangelia Jana 2,19 > „zburzcie tę świątynie a ja odbuduje ja na nowo”
 • Ewangelia Jan 8,58: Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.”
 • Ewangelia Jana 10:30: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”
 • Ewangelia Jana10:37-38: „Jeśli nie wykonuję dzieł mego Ojca, nie wierzcie mi. A jeśli wykonuję, choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w nim.”
 • Ewangelia Jana 18:5-6: Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Jezus powiedział do nich: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go zdradził. Gdy tylko im powiedział: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię.”
  ["Ja jestem" - imię Boga które objawił w Starym Testamencie; patrz  Iz 52:6: "Dlatego mój lud pozna moje imię. Dlatego pozna w tym dniu, że ja jestem tym, który mówi. Oto ja." + Wj 3:6:"I dodał: Ja jestem Bogiem twego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I Mojżesz zakrył twarz, bo bał się patrzeć na Boga."]

2.Uczniowie Jezusa również twierdzili, że jest On Bogiem.

 • Uczniowie byli przekonani, że Jezus miał prawo przebaczać grzechy, czyli robić to, do czego ma prawo jedynie Bóg, nienawidzący grzechu:
  @Dzieje Apostolskie 5:30-31: „Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów.//
  @List do Kolosan 3:13: „Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy.” 
 • Z tym bardzo łączy się kolejna funkcja Jezusa, który będzie „sądził żywych i umarłych” 2 List do Tymoteusza 4:1: Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa;”.
 • Tomasz zwrócił się do Jezusa: „Pan mój i Bóg mój!” J 20:28: „Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg!” 
 • Paweł opisał Jezusa słowami: „…wielki Bóg i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus” Tt 2:13: „Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;”
 • Paweł wskazywał na to, że Jezus, zanim stał się człowiekiem, istniał „w postaci Bożej” Flp 2:5-8: „Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.”
 • Paweł pisał także do Hebrajczyków i mówi o Jezusie: „Tron Twój, Boże na wieki wieków” Hbr 1:7-8: „O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.”
 • Jan pisze, że: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo (Jezus)” (Ewangelia wg św. Jana 1:1).
 • Przykłady o boskości Chrystusa w Piśmie Świętym można mnożyć (zobacz Apokalipsa 1:13-17: „A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;
 • 1 List św. Pawła do Koryntian 10:4: „I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus.”
 • Myślę, że te przytoczone fragmenty wystarczą, by udowodnić, że Jezus był uważany za Boga przez swoich naśladowców.
 1. Moc, do której miał prawo tylko Bóg, została powierzona Jezusowi.

 • Jezus nie tylko zmartwychwzbudzał (Ewangelia wg św. Jana 11:38-44 „Jezus zaś ponownie się rozrzewnił i przyszedł do grobu. Była to jaskinia, a u jej wejścia był położony kamień. I powiedział Jezus: Usuńcie ten kamień. Powiedziała do niego Marta, siostra zmarłego: Panie, już cuchnie, bo od czterech dni leży w grobie. Jezus jej rzekł: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Wtedy usunęli kamień z miejsca, gdzie był położony zmarły. Jezus zaś podniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Gdy to powiedział, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł ten, który umarł, mając ręce i nogi powiązane opaskami, a twarz obwiązaną chustką. Powiedział do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.”)
 • przebaczał grzech (np: Mk 2:5: „A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, twoje grzechy są ci przebaczone.”)
 • On także stworzył wszechświat i kieruje nim (Ewangelia wg św. Jana 1:1-5: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.” // @List św. Pawła do Kolosan 1:16-17: „Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.”)
 • Ponadto Jezus posiada cechy, które może mieć jedynie Bóg:

 • żyje wiecznie (Ewangelia Jana 8:58: „Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.”),
 • jest wszędzie (Ewangelia Mateusza 18:20: „Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich.”// @ Ewangelia Mateusza 28:20: „Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.”),
 • wie wszystko (Ewangelia Mateusza 16:21 „I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w Piśmie, i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać.”),
 • może wszystko (Ewangelia Jana 11:38-44: „Jezus zaś ponownie się rozrzewnił i przyszedł do grobu. Była to jaskinia, a u jej wejścia był położony kamień. I powiedział Jezus: Usuńcie ten kamień. Powiedziała do niego Marta, siostra zmarłego: Panie, już cuchnie, bo od czterech dni leży w grobie. Jezus jej rzekł: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Wtedy usunęli kamień z miejsca, gdzie był położony zmarły. Jezus zaś podniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Gdy to powiedział, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł ten, który umarł, mając ręce i nogi powiązane opaskami, a twarz obwiązaną chustką. Powiedział do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.„).
 1. Łatwo jest twierdzić, że jest się Bogiem, a trudniej jest to udowodnić.

 • Wiele cudów dokonanych przez Jezusa, przede wszystkim Jego zmartwychwstanie, potwierdziło Jego Boskie pochodzenie.
 • Wymieńmy dla przykładu także parę innych cudów:
  – przemienienie wody w wino (Ewangelia wg św. Jana 2:7),
  – chodzenie po wodzie (Ewangelia wg św. Mateusza 14:25),
  – pomnożenie żywności (Ewangelia wg św. Jana 6:11),
  – uzdrowienie ślepego (Ewangelia wg św. Jana 9:7),
  – uzdrowienie człowieka sparaliżowanego (Ewangelia wg św. Marka 2:3),
  – uzdrowienie wszystkich innych chorych (Ewangelia wg św. Mateusza 9:35; Ewangelia wg św. Marka 1:40-42),
  – a nawet zmartwychwzbudzanie (Ewangelia wg św. Jana 11:43-44; Ewangelia wg św. Łukasza 7:11-15; Ewangelia wg św. Marka 5:35).

5. Ponadto Jezus sam zmartwychwstał.

Poza tak zwanymi umierającymi i budzącymi się ze snu śmierci bogami mitologii pogańskiej, w żadnej innej religii nie ma mowy o zmartwychwstaniu. Podobnie żadne inne zmartwychwstanie nie jest tak często potwierdzane przez źródła spoza Pisma Świętego.
Jest przynajmniej 10 historycznie potwierdzonych faktów, którym nie mogą zaprzeczyć nawet niewierzący uczeni:
1. Śmierć Jezusa nastąpiła wskutek ukrzyżowania.
2. Jezus został pogrzebany.
3. Jego śmierć spowodowała wielką rozpacz i utratę nadziei wśród uczniów.
4. Uczniowie twierdzili, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa.
5. Potem uczniowie zmienili się z ludzi wątpiących w śmiałych wyznawców.
6. To przesłanie było główną nauką wczesnego Kościoła.
7. Wynikiem nauczania stało się powstanie Kościoła i jego wzrost.
8. Jakub, który był sceptykiem, nawrócił się, kiedy uwierzył, że zobaczył zmartwychwstałego Jezusa.
9. Paweł, wróg chrześcijaństwa, nawrócił się dzięki doświadczeniu, które wydawało mu się być spotkaniem ze zmartwychwstałym Jezusem.
10. Tysiące pierwszych uczniów dało się zabić za wiarę w Jezusa – będąc przekonanymi, że podobnie jak Jezus i oni powstaną z martwych (w czasach ostatecznych)
OCZYWIŚCIE TEMAT NIE JEST WYCZERPANY, MAM TYLKO NADZIEJĘ, ŻE TA MAŁA PRÓBKA PRZEKONA WAS DO TEGO ABY UWIERZYĆ, ŻE JEZUS JEST BOGIEM, A MOŻE I SAMEMU ZACZĄĆ SZUKAĆ DALSZYCH DOWODÓW W BIBLII 🙂
DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.