Biblijne prawdy o pokucie, zbawczej wierze i zbawieniu

.

BÓG JEST ŚWIĘTY

„I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały.” (Księga Izajasza 6:3)

„Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.” (1 List św. Jana 1:5)

„Twoje oczy są tak czyste, że nie możesz patrzeć na zło ani widzieć bezprawia.(Księga Habakuka 1:13)

 .

NIE MA NA ZIEMI CZŁOWIEKA SPRAWIEDLIWEGO … ANI JEDNEGO

„Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.” (List do Rzymian 3:10-12)

„Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.” (Ps 14:3)

„Do prawdy, nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, który czyniłby dobrze i nie grzeszył.” (Księga Koheleta 7:20)

„Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne – któż je zgłębi?” (Księga Jeremiasza 17:9)

„Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa.” (Ewangelia wg św. Mateusza 15:19)

„My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher.” (Księga Izajasza 64:5)

„wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,” (List do Rzymian 3:23)

 .

KARA ZA GRZECH JEST SMIERĆ  – PIEKŁO

„Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.” (Rz 6:23)

„Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który powiedział: Nie będziesz cudzołożył, powiedział też: Nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa.” (Jk 2:10-11)

BÓG MÓWI, ZE GRZECH TO ŚMIERĆ 

„Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.” (Rdz 2:17)

„Dusza, która grzeszy, umrze.” (Ez 18:20)

„…a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.” (Jk 1:15)

„Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć.” (Obj 21:8)

.

RATUNEK TYLKO W JEZUSIE CHRYSTUSIE

„Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a PAN włożył na niego nieprawość nas wszystkich.” (Iz 53:5-6)

„On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.” (1P 2:24)

„Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.” (Rz 5:17)

„A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.” (1J 5:11-12)

„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki.” (J 10:27-28)

 

CO MAM CZYNIĆ ABY DOŚWIADCZYĆ RATUNKU W CHRYSTUSIE?

„Bóg… teraz jednak nakazuje wszędzie i wszystkim ludziom pokutować; Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych.” (Dz 17:30-31)

„zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia? Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” (Dz 2:37-38)

„Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę mówię ci: Jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co jest zrodzone z ciała, jest ciałem, a co jest zrodzone z Ducha, jest duchem.” (J 3:5-6)

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.” (J 3:16-18)

.

ZBAWIENIE JEST Z ŁASKI PRZEZ WIARĘ – NIE Z UCZYNKÓW

Ewangelia wg św Jana 3:14-15: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy; Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Ewangelia wg św Jana  3:36: „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.”

Ewangelia wg św. Jana 5:24: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia.” 

Ewangelia wg św. Jana 6:40: „I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” 

List do Rzymian rozdział 3 i 4- Abraham jest uznany za sprawiedliwego – przez wiarę, TYLKO PRZEZ WIARĘ

List do Rzymian 3:20,24: „Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. … A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.” ). 

List „do Rzymian 11:6 A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.” 

List „do Galacjan 2:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.”

List do Galacjan 3:2: „Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć, czy Ducha otrzymaliście na skutek wypełnienia Prawa za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze? 

List „do Efezjan 2,8-9: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.”

.

EFEKTEM ZBAWIENIA JEST ZMIANA ŻYCIA – GRZESZNIK ZACZYNA NIENAWIDZIĆ KAŻDY GRZECH I CHCE ŻYĆ W CAŁKOWITYM NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA

Zbawienie jest tylko przez wiarę – ale zbawcza wiara nigdy nie jest sama… Zawsze efektem wiary są uczynki!

.

PODSUMOWANIE – BOG ŁASKAWIE ZBAWIA…

(1) POKUTUJĄCYCH GRZESZNIKÓW 

(2) KTÓRZY STAWIAJĄ GO NA PIERWSZYM MIEJSCU W SWOIM ZYCIU

(3) CAŁKOWICIE MU UFAJĄ I SĄ MU POSŁUSZNI (JAK NIEWOLNIK SWOJEMU PANU)

(4) UŚMIERCAJĄ WŁASNE JA – BIORĄC CODZIENNIE SWÓJ KRZYŻ.

.

Powodzenia…

.

.

Może Cię zainteresuje także ten tekst – Co następuje pierwsze: upamiętanie czy wiara? (LINK)

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.