vlog011 – Jezus Bóg czy człowiek? Co mówili o nim jego uczniowie…

Witajcie w kolejnym odcinku mojego VLOGA

Uczniowie byli przekonani, że Jezus miał prawo przebaczać grzechy, czyli robić to, do czego ma prawo jedynie Bóg, nienawidzący grzechu:

@Dzieje Apostolskie 5:30-31: „Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów.

@List do Kolosan 3:13: „Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy.”

Z tym bardzo łączy się kolejna funkcja Jezusa, który będzie „sądził żywych i umarłych”
@2 List do Tymoteusza 4:1: „Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa;”.

@Tomasz zwrócił się do Jezusa: „Pan mój i Bóg mój!” J 20:28: „Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg!”

@Paweł opisał Jezusa słowami: „…wielki Bóg i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus” Tt 2:13: „Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;”

@Paweł wskazywał na to, że Jezus, zanim stał się człowiekiem, istniał „w postaci Bożej” Flp 2:5-8: „Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.”

@Paweł pisał także do Hebrajczyków i mówi o Jezusie: „Tron Twój, Boże na wieki wieków” Hbr 1:7-8: „O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.”

@Jan pisze, że: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo (Jezus)” (Ewangelia wg św. Jana 1:1).

@Przykłady o boskości Chrystusa w Piśmie Świętym można mnożyć (zobacz Apokalipsa 1:13-17: „A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;„

@1 List św. Pawła do Koryntian 10:4: „I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus.”

@Myślę, że te przytoczone fragmenty wystarczą, by udowodnić, że Jezus był uważany za Boga przez swoich naśladowców.

 

Sprawdź także

vlog010 – Jezus Bóg czy człowiek? Co sam mówił o sobie…

 Zapraszam na film > https://youtu.be/YbJ7G9tgR5g Witajcie w kolejnym odcinku mojego VLOGA @Ewangelia Jana 2,19 „zburzcie tę …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *