Trudne pytania do dobrych katolików

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów przekazywania Ewangelii łaski jest zadawanie pytań. Tę metodę często stosował Pan Jezus Chrystus i Jego uczniowie, kiedy angażowali się w poszukiwania zagubionych. Zadawanie pytań pokazuje też ludziom, że się o nich troszczysz. Zazwyczaj ludzi nie obchodzi, ile wiesz, dopóki nie dowiedzą się, jak bardzo ci zależy.

Pan Jezus miał kilka trudnych pytań dla dobrych Żydów. Zadawał pytania nie tylko po to, by przybliżyć swoją Ewangelię, ale także po to, by zdemaskować błędy przywódców religijnych. Jezus rzucił Nikodemowi (przywódcy żydowskiemu), pytanie i wyzwanie dotyczące jego wiedzy o Królestwie Bożym: „Ty jesteś nauczycielem Izraela a tego nie wiesz?” (J 3:10). (J 3:10).

Pytał upartych faryzeuszy, którzy byli zaślepieni tradycją religijną: „Jeśli mówię prawdę, to dlaczego mi nie wierzycie?” (J 8,46). Następnie tym trudnym pytaniem ujawnił, jak bardzo ich religia stała się skorumpowana: „Dlaczego łamiecie przykazania Boże ze względu na swoją tradycję?” (Mat. 15:3). Prawdopodobnie najważniejsze pytanie, jakie kiedykolwiek zadał Syn Boży, było skierowane do Piotra: „Za kogo ty mnie uważasz?” (Mat. 16:15). Odpowiedź na to pytanie ma wieczne konsekwencje, ponieważ Jezus ostrzegł: „Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem [tym, za kogo się podaję], to rzeczywiście umrzecie w swoich grzechach” (J 8,24). Na te pytania muszą odpowiedzieć wszyscy ludzie.

Jeżeli jesteś rzymskimkkatolikiem posłuchaj tych pytać.
Jeżeli znasz jakiś rzymskich katolików możesz wysłać im te pytania.

.

Gdzie szukać prawdy o najbardziej krytycznych sprawach życiowych?

Jest tylko jedno źródło, które nigdy nie wprowadzi cię w błąd, nie oszuka cię ani nie będzie próbowało cię kontrolować. Jest nim Chrystus i Jego Słowo (Jan 14:6; 17:17). Jezus powiedział: „Jeżeli będziecie trwać w Słowie Moim (…), poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32). 

Od czego? Z niewoli oszustwa. Znajomość prawdy jest konieczna, aby uciec z sideł diabła, który trzyma ludzi w niewoli, aby czynili jego wolę (2 Tm 2:25-26). Szatan posługuje się zwodniczymi pracownikami, którzy podają się za apostołów Chrystusa, aby zaślepić ludzi od prawdy (2 Kor 11,13-15). Przykładem tego jest na przyklad to, jak Rzym fałszywie ogłasza swoich biskupów następcami „apostołów Chrystusa”. Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (KKK), „kto ich słucha, słucha Chrystusa” (KKK, par. 862). Apostołowie mieli tylko dwóch następców – Macieja: który został wybrany przez apostołów i Pawła – który został wybrany przez Chrystusa (Dz 9, 1-19). Katoliccy biskupi nie spełniają kwalifikacji do pełnienia funkcji apostolskich, o których mowa w Dz 1, 21-26. 

Bóg dodatkowo nas ostrzega: „Nie ufajcie książętom, śmiertelnikom, w których nie ma zbawienia” (Psalm 146:3). Dlaczego to ostrzeżenie? Ponieważ „wejdą między was dzikie wilki, nie oszczędzając trzody, a spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów” (Dz 20,29-30). W świetle tych ostrzeżeń należy odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie: Czy ufasz Chrystusowi i Jego Słowu, czy człowiekowi i jego tradycjom religijnym?

.

Czy wiesz, że jest tylko jeden sposób na zbawienie?

Ewangelia  Boża jest z łaski przez wiarę w jedną osobę (Ef 2, 8-9). 

Dar życia wiecznego jest udzielany w sposób wolny tym, którzy ufają wiecznemu Bogu wcielonemu – Jezusowi Chrystusowi – Jego dziewiczym narodzinom, Jego doskonałemu życiu, Jego odkupieńczej śmierci i Jego chwalebnemu zmartwychwstaniu (1 Kor 15:1-4). Pan Jezus jest wystarczający, aby zbawić grzeszników całkowicie i na zawsze. Diametralnie inna od Bożej Ewangelii jest ewangelia rzymskokatolicka, która oferuje zbawienie przez chrzest. Mówi się, że nowonarodzone dzieci, które przyjmują sakrament chrztu, są zbawione bez osobistej wiary w Jezusa. Katolicki ksiądz uważa, że udzielając chrztu, zastępuje suwerenne działanie Boga. Sakrament ten „nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, ale także czyni dziecko nowym stworzeniem, przybranym synem Bożym, który stał się uczestnikiem boskiej natury, członkiem Chrystusa i współdziedzicem z Nim oraz świątynią Ducha Świętego” (KKK, 1257, 1265).

.

Czy wiesz, że ci, którzy zniekształcają Ewangelię, są potępieni?

Dotyczy to również apostołów, księży, papieży, pastorów czy aniołów (w tym objawień Maryi) z nieba. Apostoł Paweł ostrzegał: „Są tacy, którzy (…) chcą zniekształcić Ewangelię Chrystusa. A gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam ewangelię niezgodną z tą, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty” (Gal. 1:7-8). Katolicy powinni być ostrzeżeni, że ich kapłani znajdują się pod Bożym potępieniem za dodawanie uczynków i sakramentów do Bożej Ewangelii (KKK, 1129).

.

Czy wiesz, że Jezus położył kres święceniom kapłańskim?

Słowo Boże mówi, że zasłona w świątyni, która oddzielała miejsce Święte od grzesznego człowieka, została rozdarta przez Boga (Mt 27, 51). Człowiek może teraz przyjść bezpośrednio do Boga przez wiarę w przelaną krew Zbawiciela (Rz 3,23-26). Kapłani nie są już potrzebni, aby składać ofiary za grzech (Hbr 10:18). Jedynym prawowitym kapłaństwem, które pozostało na ziemi, jest królewskie kapłaństwo wszystkich wierzących. Składają oni ofiary uwielbienia i dziękczynienia (przez swoje święte życie) za to, że zostali powołani z ciemności do cudownej światłości Syna (1 P 2,9).

.

Czy naprawdę wierzysz, że katoliccy księża mają moc przywoływania Pana Jezusa z nieba – nawet kilka razy w ciągu jednego dnia?

Według rzymskokatolickiego księdza Johna O’Briena w jego książce Faith of Millions: „Kapłan (…) sięga do nieba, sprowadza Chrystusa ze swojego tronu i umieszcza Go na naszym ołtarzu, aby ponownie złożyć Go w ofierze za grzechy ludzi (…) Chrystus, wieczny i wszechmocny Bóg, pochyla głowę w pokornym posłuszeństwie wobec polecenia kapłana”.

Ponad 200 tysięcy razy każdego dnia księża na całym świecie wierzą, że ponownie przedstawiają Jezusa na swoich ołtarzach jako ofiarę za grzechy żywych i umarłych (KKK, 1371-1374). Katolicy ponownie ignorują Słowo Boże, które mówi, że Jezus „złożywszy raz ofiarę za grzechy wielu, ukaże się po raz drugi dla zbawienia, aby nie nosić grzechu” (Hbr 9, 28). 

Biblia mówi nam również, jak i kiedy Jezus się pojawi. Powróci w ten sam sposób, w jaki odszedł, zaraz po zakończeniu ucisku, z mocą i wielką chwałą (Mt 24,27-30; Dz 1,11). Na podstawie autorytetu Słowa Bożego musimy stwierdzić, że Eucharystia jest fałszywym Chrystusem, który zwodzi miliony.

.

Dlaczego katoliccy księża nadal ofiarowują Jezusa jako ofiarę, skoro On powiedział: „Wykonało się” (J 19,30)?

Słowo Boże mówi: Jezus pojawił się raz i raz ofiarował siebie samego, aby zgładzić grzechy. Jego ofiara nie może być składana ponownie (Hbr 9:25-28). Kiedy Jezus „złożył jedną ofiarę za grzechy na wszystkie czasy, zasiadł po prawicy Boga” (Hbr 10,12). Lekceważąc nieomylne Słowo Boże, katolicyzm naucza: „ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Ofiara jest jedna i ta sama. W tej boskiej ofierze ten sam Chrystus, który ofiarował się raz (…), jest zawarty i ofiarowany w sposób bezkrwawy” (KKK 1367).

.

Czy wiesz, że Jezus już uzyskał odkupienie dla wierzących?

Katolicyzm zaprzecza temu, nauczając: „Dzieło naszego odkupienia jest kontynuowane za każdym razem, kiedy sprawowana jest Eucharystia” (KKK, 1405). Słowo Boże oświadcza: „On [Jezus] raz na zawsze wszedł do miejsca świętego, uzyskawszy wieczne odkupienie” (Hbr 9, 12). „W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie naszych win, według bogactwa Jego łaski” (Ef 1:7).

.

Dlaczego nazywasz Jezusa Zbawicielem, skoro sam musisz się zbawić?

Katolicyzm uczy, że grzesznik musi „zadośćuczynić” lub „odpokutować” za swoje grzechy. To zadośćuczynienie nazywane jest również „pokutą”. (1459) „W ten sposób osiągnęli własne zbawienie i współdziałali w zbawieniu swoich braci” (1477). Słowo Boże głosi: „W nikim innym nie ma zbawienia; nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia darowanego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).

.

Dlaczego wierzysz, że miejsce zwane czyśćcem może oczyścić cię z grzechów?

Słowo Boże mówi, że „gdy On [Jezus] dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach” (Hbr 1,3). „Dał samego siebie za nas, aby (…) oczyścić sobie lud na własność” (Tt 2,14). „Krew Jezusa (…) oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1 J 1:7). Te wersety niszczą mit o czyśćcu. Mimo to Watykan nadal zwodzi katolików, nauczając, że „muszą przejść oczyszczenie [w czyśćcu], aby osiągnąć świętość konieczną do wejścia do radości nieba” (KKK, 1030).

.

Dlaczego modlisz się do Maryi?

Nigdzie w Biblii nie widzimy, by wierzący modlili się do kogokolwiek poza Bogiem. Jezus nauczył nas, jak się modlić, w Kazaniu na Górze. Polecił nam modlić się do Ojca i nie używać bezsensownych powtórzeń (Mt 6:7-13). Tymczasem katolicy są uczeni odmawiania różańca, który składa się z ponad 50 pozbawionych sensu i powtarzających się modlitw do Maryi.

.

Dlaczego tych katolickich tradycji nie było w Kościele I wieku?

  • Kapłani składający ofiary za grzechy
  • Odpusty umarzające karę za grzech
  • Przywódcy Kościoła nie mieli zakazu zawierania małżeństw
  • Nieomylni papieże i biskupi

Czy wiesz, że kiedy wierzysz w jakąś doktrynę, musisz również porzucić to, co się jej sprzeciwia?

Pismo Święte ujawnia, że Jezus zbawia…

przez wiarę w Niego, a nie przez chrzest

przez Jego łaskę, a nie nasze zasługi

przez Jego skończone dzieło, a nie nasze uczynki

przez Jego sprawiedliwość, a nie naszą

przez Jego jedyną ofiarę za grzech, a nie mszę

przez Jego krew, a nie czyściec

przez Jego posłuszeństwo, nie nasze

przez Jego Ewangelię, a nie jej wypaczenie przez człowieka

.

Któremu Jezusowi zaufasz?

Jezus z Biblii obiecuje życie wieczne, całkowite przebaczenie grzechów, trwałe i sprawiedliwe położenie przed Bogiem oraz moc do prowadzenia zwycięskiego życia. Jezus katolicki to Jezus, którego nigdy nie głosili Apostołowie (2 Kor 11:4). 

Ten fałszywy Chrystus zapewnia tylko warunkowe życie, częściowe odpuszczenie grzechów, ciągłą potrzebę kapłanów i pośredników, niepewność, strach i wątpliwości. 

Ci, którzy odrzucają prawdziwego Jezusa, który jest jasno i niezbicie objawiony w Jego Słowie, zostaną odpowiednio osądzeni. Pan Jezus Chrystus powiedział: „Słowo, które wypowiedziałem, jest tym, co go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12,48).

.

Oryginalny artykuł z https://www.proclaimingthegospel.org/page/articles 

 

Przez ponad 30 lat ewangelista Mike Gendron był gorliwym katolikiem i zdecydowanym obrońcą „jedynego prawdziwego Kościoła”. Od najmłodszych lat uczono go, by w kwestii zbawienia ufał i polegał na kościele, jego księżach, sakramentach i własnych dobrych uczynkach. Jednak w 1981 roku, podczas seminarium ewangelickiego, zrozumiał, że Biblia jest najwyższym autorytetem w poznawaniu prawdy. Jego nowa ekscytacja i głód natchnionego Słowa Bożego sprawiły, że pomógł zorganizować pierwsze Studium Pisma Świętego w Little Rock w kościele katolickim w Dallas. Mike szybko zrozumiał, że wiele nauk i tradycji religii katolickiej nie znajduje się w Biblii. Po dłuższych badaniach odkrył, że rzymskokatolicki plan zbawienia jest diametralnie różny od Ewangelii łaski, która jest objawiona w Biblii. Po odkryciu, że Bóg szuka czcicieli w duchu i prawdzie, Mike opuścił Kościół katolicki w 1985 roku i udał się do kościoła, w którym głoszona jest prawdziwa Ewangelia, a Pismo Święte jest finalnym autorytetem we wszystkich sprawach wiary.

W 1988 roku porzucił udaną karierę w zarządzaniu firmą, by podjąć studia w Dallas Theological Seminary. Cztery lata później, podczas ostatniego semestru studiów w DTS, miłość Mike’a i jego żony Jane do katolików zainspirowała ich do rozpoczęcia służby, która wskazywałaby katolikom Pana Jezusa Chrystusa jako ich w pełni wystarczającego Zbawiciela. Ich serca są teraz zatroskane o tych, którzy mogą być tam, gdzie oni byli przez większość swojego życia – wiecznie potępieni i nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Ich międzynarodowa służba, Proclaiming the Gospel, która ma już 22 lata, opracowała wiele materiałów, aby wyposażyć i zachęcić chrześcijan do bycia skutecznymi świadkami wobec rzymskich katolików.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.