Kiedy sięgamy do Pisma Świętego, znajdujemy kilka prawd objawionych o Bogu. Wszystkie z nich muszą być wzięte pod uwagę, jeśli mamy mówić o prawdzie i w niej pozostać.

Po pierwsze, jest tylko jeden Bóg. „Pokazano wam, abyście wiedzieli, że Pan jest Bogiem; nie ma innego oprócz niego ” (Pwt 4:35). Ta fundamentalna prawda jest wielokrotnie ujawniana zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Stoi w bezpośredniej sprzeczności z politeizmem szerzącym się w starożytnym świecie. „Słuchaj, Izraelu: Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden” (Pwt 6: 4) . Jest tylko jeden prawdziwy Bóg (Pwt 6,4 )

Po drugie, ten Bóg jest Ojcem Pana Jezusa Chrystusa. „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy” (2 Kor. 1: 3) . Innymi słowy, kiedy Jezus mówi o swoim Ojcu, mówi o jednym Bogu. „Dlatego Żydzi tym bardziej starali się go zabić, ponieważ nie tylko łamał szabat, ale nawet nazywał Boga swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu” (Jana 5:18; zob. 17: 1-5) .

W skrócie, zgodnie z Pismem Świętym, Ojciec jest Bogiem.

Po trzecie, na wiele sposobów Pismo objawia, że Jezus Chrystus jest Bogiem. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. . I Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jedynego Syna od Ojca, pełnego łaski i prawdy ” (J 1,1-14). Zarówno Paweł, jak i Piotr mówią o naszym „Bogu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie” (Tytusa 2:13; 2 Piotra 1: 1) . Jemu są dane tytuły, które należą tylko do Boga (na przykład, Iz. 44: 6; 48:12; zob. Obj. 1: 8; 22: 12–13) . Robi dzieła, które może wykonać tylko Bóg (na przykład Mat. 9: 1–8) . Według Pisma Syn jest Bogiem.

Po czwarte, Pismo Święte ujawnia, że Duch Święty jest Bogiem. Nie ma nikogo i niczego oprócz Boga, który jest wieczny, ale właśnie Duch Święty objawia się jako „duch wieczny”, przez którego Chrystus ofiarował się Bogu Ojcu (Hebr. 9:14). Piotr wskazuje, że okłamywanie Ducha Świętego oznacza okłamywanie samego Boga (Dz 5: 3–4) . Jest jeden Bóg. Ojciec jest Bogiem. Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem.

Po piąte, Pismo Święte ujawnia, że Ojciec, Syn i Duch Święty są odrębni. Ojciec nie jest Synem. „Wszystkie rzeczy zostały mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna oprócz Ojca i nikt nie zna Ojca oprócz Syna i każdego, komu Syn zdecyduje się Go objawić” (Mat. 11:27) . Jezus modli się do Ojca (na przykład Jana 11: 41–42) , co byłoby farsą, gdyby Ojciec i Syn byli zaledwie dwoma siłami jednego Boga. On jest naszym orędownikiem u Ojca (1 Jana 2: 1) . Ojciec nie jest Synem, a Syn nie jest Ojcem. Syn również nie jest Duchem Świętym. Duch Święty zstępuje na Syna (Łk 3:22). Jezus zesłał Ducha Świętego (Jana 15:26; 16: 7) , który jest innym Pocieszycielem (Jan 14:16 KJV). Syn i Duch Święty (i Ojciec) są wyróżnieni w Wielkim Nakazie (Great Commision) (nakaz Jezusa o głoszeniu ewangelii wszystkim narodom, oraz chrzcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego) (Mt 28:19) . Ojciec nie jest Duchem Świętym. Ojciec posyła Ducha (Jan 14:16; 15:26) . Duch wstawia się za nami (Rzym. 8: 26–27) .

Skutkiem braku akceptacji dla pełni Bożego objawienia zawartego w Piśmie jest herezja. Ci, którzy podkreślają jedność Boga z lekceważeniem tego, czego naucza Pismo Święte na temat bóstwa trzech osób, popełniają błędy, takie jak adopcjonalizm, modalizm i arianizm. Ci, którzy nie rozumieją, co to znaczy , że Ojciec jest Bogiem , Syn jest Bogiem , i Duch Święty jest Bogiem , popadają w różne formy podporządkowania. Ci, którzy podkreślają tę trójkę, zaniedbując to, czego naucza Pismo Święte o jedności Boga, popadają w trytyzm (Triadę bóstw).

.

Fragment artykułu autorstwa dr Keitha Mathisona profesora teologii systematycznej w Reformation Biblical Collage w Stanford, przetłumaczony z magazynu chrześcijańskiego Tabletalk. Lipiec 2020.
Tłumaczenie z angielskiego Przemysław Mac

.

.

Załącznik cytowanych tekstów:

Pwt 4,35 Tobie to ukazano, abyś wiedział, że PAN jest Bogiem i nie ma innego oprócz niego.

Pwt 6,4 Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden.

2 Kor 1,3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy;

J 5,18 Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

J 17,1-5 17:1 To powiedziawszy, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swego Syna, aby też twój Syn uwielbił ciebie; 17:2 Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś.17:3 A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.17:4 Ja uwielbiłem ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania.17:5 A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat.

Tyt 2,13 Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;

2 P 1,1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Iz 44,6 Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.

Iz 48,12 Słuchaj mnie, Jakubie i Izraelu, mój wezwany: Ja jestem, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. Ap 1,8 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść,

Wszechmogący.

Ap 22,12-13 A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. 22:13Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.

Hbr 9,14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

Dz 5,3-4 Czy to, co miałeś, nie było twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga.

Łk 3,22 I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w tobie mam upodobanie.

1 J 2,1 Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.

J 15,26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie.

J 16,7 Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was.

J 14,16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki;
Mt 28,19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Rz 8,26-27 Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.8:27A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi.

Mt 9,1-8 1 Wtedy wsiadł do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta.9:2A oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na posłaniu. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Ufaj, synu! Twoje grzechy są ci przebaczone.9:3A niektórzy z uczonych w Piśmie pomyśleli sobie: On bluźni.9:4 Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział: Dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach?9:5Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Przebaczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź?9:6 Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy – wtedy powiedział do sparaliżowanego: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu.9:7A on wstał i poszedł do swego domu.9:8 Kiedy tłumy to ujrzały, dziwiły się i chwaliły Boga, który dał ludziom taką moc.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.