2. Boskie atrybuty

Wszechmoc 

  • -Ewangelia Łukasza 4:39. On skarcił gorączkę, a ona ją opuściła.
   Jezus ma władzę nad chorobą, jest ona poddana Jego słowu.
  • -Łukasza 7:14-15; 8:54-55; Jana 5:25. Powiedział: „Młodzieńcze, powiadam ci, powstań!„. Umarły usiadł i zaczął mówić (Łk 7:14-15).
   Syn Boży ma władzę nad śmiercią, jest ona poddana Jego słowu.
  • -Ewangelia Mateusza 8:26-27. On wstał i zgromił wiatry i morze, i stało się zupełnie spokojne. Mężczyźni zdumieli się i rzekli: „Cóż to za człowiek, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne?”.
   Jezus ma władzę nad wiatrami i morzem; są one poddane Jego słowu.
  • -Mateusza 8:16; Łukasza 4:35-36, 41. Przynieśli do Niego wielu, którzy byli opętani, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy byli chorzy (Mateusza 8:16).
   Jezus, Chrystus, Syn Boży, ma władzę nad demonami, są one przedmiotem Jego słowa.
  • -Efezjan 1:20-23. Którego dokonał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, daleko ponad wszelką władzę i zwierzchność, i moc, i panowanie, i wszelkie imię, jakie jest wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I poddał wszystko pod Jego stopy, i dał Mu za głowę nad wszystkim Kościół, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który wszystko we wszystkich wypełnia.
   Chrystus jest daleko ponad wszelkie księstwo i moc, i potęgę, i panowanie, i wszelkie imię, jakie się mianuje, nie tylko na tym świecie, ale i na tym, który ma nadejść. Wszystkie rzeczy są w poddaństwie pod Jego stopami.
   Wszystkie hierarchie świata anielskiego są pod Nim. 
  • -Hebrajczyków 1:3. On jest blaskiem Jego chwały i dokładnym odzwierciedleniem Jego natury, i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Syn Boży podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. 

Podsumowanie: Jezus Chrystus, Syn Boży, jest wszechmocny.

Wszechwiedza

  • -1. Jana 4:16-19. Rzekł do niej: „Idź, zawołaj męża swego i przyjdź tu”. Niewiasta odpowiedziała i rzekła: „Nie mam męża”. Rzekł do niej Jezus: „Słusznie powiedziałaś: 'Nie mam męża’; miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem; to powiedziałaś prawdziwie.” Kobieta rzekła do Niego: „Panie, poznaję, że jesteś prorokiem”.
   Jezus zna życie ludzi, nawet ich sekretną historię.
  • -Marka 2:8; Łukasza 5:22; Jana 2:24-25; Dzieje Apostolskie 1:24. Natychmiast Jezus, świadomy w swoim duchu, że oni rozumują w ten sposób w sobie, rzekł do nich: „Dlaczego o tych rzeczach rozsądzacie w sercach waszych? (Mk 2:8). Jezus zna nasze tajemne myśli. On zna wszystkich ludzi. On wie, co jest w naszych sercach. (Porównaj 2 Kronik 6:30; Jeremiasza 17:9-10. Tutaj widzimy, że tylko Bóg zna serca synów ludzkich).
  • -Jana 6:64. Jezus od początku wiedział, kim byli ci, którzy nie wierzyli i kto Go zdradził. Jezus wiedział od początku, że Judasz Go zdradzi.
   Jezus nie tylko zna nasze obecne myśli, ale zna też nasze przyszłe wybory.
  • -Jana 1:48. Rzekł do Niego Nathanael: „Skąd mnie znasz?”. Jezus odpowiedział i rzekł do niego: „Zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię”.
   Jezus wiedział, co ludzie robią na odległość. 

  • -Ewangelia Łukasza 22:10, 12; Jana 13:1; Łuk. 5:4-6. Gdy skończył mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głęboką wodę i zarzućcie sieci na połów”. Szymon odpowiedział i rzekł: „Mistrzu, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale uczynię, jak każesz, i zarzucę sieci”. Gdy to uczynili, zamknęli wielką ilość ryb, a sieci ich zaczęły się rwać (Łk 5,4-6).
   Jezus znał przyszłość nie tylko w odniesieniu do aktów Bożych, ale w odniesieniu do minut specyficznych aktów ludzi, a nawet ryb morskich.
  • -Jana 16:30; 21:17; Kolosan 2:3. Powiedział do Niego: „Panie, Ty wiesz wszystko” (Jana 21:17).
   Jezus zna wszystkie rzeczy, a w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy. 

Podsumowanie: Jezus Chrystus jest wszechwiedzący. Uwaga: Jak zobaczymy, gdy będziemy studiować człowieczeństwo Chrystusa, istniała dobrowolna zasłona i wyrzeczenie się wykonywania Jego wrodzonej boskiej wszechwiedzy (Mk 11:12-14; Flp 2:7).

Wszechobecność

  • -Mateusza 18:20. Gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich. Jezus Chrystus jest obecny w każdym miejscu, gdzie dwóch lub trzech jest zebranych razem w Jego imię.
  • -Mateusza 28:20. Ja jestem z wami zawsze, aż do końca czasów. Jezus Chrystus jest obecny z każdym, kto wyrusza w jakąkolwiek część świata, aby czynić uczniów itd.
  • -Jana 3:13. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba: Syn Człowieczy.
  • -Jana 14:20; 2 Koryntian 13:5. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, wy we Mnie, a Ja w was (J 14:20).
   Jezus Chrystus jest w każdym wierzącym.
  • -Efezjan 1:23. Pełnia Tego, który wypełnia wszystko we wszystkich. Jezus Chrystus wypełnia wszystko we wszystkich.

Podsumowanie: Jezus Chrystus jest wszechobecny.

Niezmienność 

  • -Hebrajczyków 1:12; 13:8. Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj i dziś, i na wieki. (Hbr 13:8). Jezus Chrystus jest niezmienny. On nie tylko zawsze jest, ale zawsze jest taki sam.
  • -Filipian 2:6. „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,”.
   Przed swoim wcieleniem Jezus Chrystus był w postaci Bożej.
  • -Kolosan 2:9. W Nim mieszka cała pełnia Bóstwa w cielesnej postaci.
   W Chrystusie mieszka cała pełnia Bóstwa w cielesnej postaci.

Podsumowanie: Tu wyraźnie widzimy, przypisanie boskich atrybutów do Jezusa Chrystusa, a o całej pełni Bóstwa mówi się, że w Nim mieszka. 

3. Boskie urzędy

 

a. Stworzenie wszystkiego 

  • -Hebrajczyków 1:10; Jana 1:3; Kolosan 1:16. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, zarówno w niebiosach, jak i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy władcy, czy władze – wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone (Kol 1,16).
   Syn Boży, odwieczne Słowo, Pan, jest stwórcą wszystkich rzeczy stworzonych.

b. Ochrona

  • -Hebrajczyków 1:3. On jest blaskiem Jego chwały i dokładnym odzwierciedleniem Jego natury, i podtrzymuje wszystkie rzeczy słowem swej mocy.
   Syn Boży jest obrońcą wszystkich rzeczy.

c. Przebaczenie grzechu 

  • -Marka 2:5-10; Łukasza 7:48-50. Rzekł do niej: „Odpuszczają ci się twoje grzechy”. Ci, którzy siedzieli z Nim przy stole, zaczęli mówić do siebie: „Kim jest ten człowiek, który odpuszcza nawet grzechy?”. A On rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła; idź w pokoju” (Łk 7, 48-50).
   Jezus Chrystus miał władzę na ziemi, aby odpuszczać grzechy. 
  • -Ważna uwaga: Jezus nauczał, że grzechy były grzechami przeciwko Niemu samemu (Łk 7:40-47). Zarówno Szymon jak i kobieta jako grzesznicy byli Jego dłużnikami, ale w Psalmie 51:4, grzech jest postrzegany jako grzech przeciwko Bogu i tylko Bogu. 

d. wskrzeszenie umarłych

  • -Jana 5:28-29; 6:39-44. Nie dziwcie się temu; albowiem nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą; ci, którzy pełnili dobre czyny – zmartwychwstaną do życia, a ci, którzy pełnili złe czyny – zmartwychwstaną na sąd (J 5,28-29).
   To Jezus Chrystus wskrzesza umarłych.Ważne pytanie: Czy Eliasz i Elizeusz nie wskrzeszali umarłych?
   Nie; Bóg wskrzesił umarłych w odpowiedzi na ich modlitwę, ale Jezus Chrystus wskrzesi umarłych przez swoje własne słowo.
   W dniach Jego upokorzenia, to było przez modlitwę, że Chrystus podniósł umarłych. Więc oni usunęli kamień. Wtedy Jezus podniósł oczy i powiedział: „Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś” (J 11:41).

e. Przekształcanie ciał 

  • -1. Filipian 3:21. Pan Jezus Chrystus przemieni ciało naszego uniżonego stanu w podobieństwo ciała swojej chwały, przez wykonanie tej mocy, którą ma, aby wszystko sobie poddać.
   Jezus Chrystus stworzy na nowo ciało naszego poniżenia na podobieństwo swego chwalebnego ciała. 

f. Sąd 

  • -2 Tymoteusza 4:1. Uroczyście oskarżam was w obecności Boga i Chrystusa Jezusa, który ma sądzić żywych i umarłych, i przez Jego pojawienie się i Jego królestwo. Chrystus Jezus będzie sądził żywych i umarłych. Uwaga: Sam Jezus podkreślił boski charakter tego urzędu. Nawet Ojciec nie sądzi nikogo, ale On dał wszystkie sądy do Syna, tak, że wszyscy będą czcić Syna, nawet jak czcić Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał (J 5:22-23).

g. Obdarowanie życiem wiecznym

  • -Jana 10:28; 17:2. Ja daję im życie wieczne, a oni nigdy nie zginą, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki (J 10:28).
   Jezus Chrystus jest dawcą życia wiecznego. 

Podsumowanie: Siedem wyraźnie boskich urzędów zostało potwierdzonych w Jezusie Chrystusie. 

4. Wypowiedzi w Starym Testamencie, które dotyczą konkretnie Boga Jehowy, ale w Nowym Testamencie odnoszą się do Jezusa Chrystusa.

  • -Psalm 102:24-27, porównaj z Hebrajczyków 1:10-12. 
  • -Izajasza 40:3-4, porównaj z Mateusza 3:3; Łukasza 1:68-69, 76. 
  • -Jeremiasza 11:20; 17:10, porównaj z Objawienia 2:23. 
  • -Izajasza 60:19; Zachariasza 2:5, porównaj z Łukasza 2:32. 
  • -Izajasza 3:10; 6:1, porównaj z Jana 12:37-41. 
  • -Izajasza 8:13-14, porównaj z 1 Piotra 2:7-8. 
  • -Izajasza 8:12-13, porównaj z 1 Piotra 3:14-15. 
  • -Liczb 21:6-7, porównaj z 1 Koryntian 10:9. 
  • -Psalm 23:1; Izajasza 40:11, porównaj z Jana 10:11. 
  • Pan jest moim pasterzem, nie braknie mi niczego (Psalm 23:1). 
  • Jak pasterz będzie On prowadził swoją trzodę, w swoim ramieniu będzie zbierał jagnięta i niósł je. On delikatnie prowadzić karmiące owieczki (Izajasz 40:11).  
  • Ja jestem dobrym pasterzem; dobry pasterz oddaje swoje życie za owce (J 10, 11).
 • Ezechiela 12:16; 34:11, porównaj z Łukasza 19:10.”Pan” w Starym Testamencie zawsze odnosi się do Boga, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontekst wyraźnie wskazuje inaczej. „Pan” w Nowym Testamencie zawsze odnosi się do Jezusa Chrystusa, z wyjątkiem sytuacji, w których kontekst wyraźnie wskazuje inaczej. 

Podsumowanie: Wiele wypowiedzi, które w Starym Testamencie odnoszą się bezpośrednio do Boga Jehowy, w Nowym Testamencie odnoszą się do Jezusa Chrystusa. W myśli i doktrynie Nowego Testamentu Jezus Chrystus zajmuje to samo miejsce, które w myśli i doktrynie Starego Testamentu zajmował Jehowa.

5. Imiona Boga Ojca i Jezusa Chrystusa Syna są często łączone razem.

– 2 Kor 13:14 Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża, i wspólnota Ducha 

Świętego niech będą z wami wszystkimi. 

  • -Mateusza 28:19 
  • -1 Tesaloniczan 3:11 
  • -1 Koryntian 12:4-6 
  • -Tytusa 3:4-5, porównaj z Tytusa 2:13. 
  • -Rzymian 1:7. (Jest wiele tego typu przypadków – zobacz wszystkie Listy Pawła. )
  • -Jakub 1:1 
  • -Jana 14:23, My – Bóg Ojciec i Jezus. 

Jezus odpowiedział i rzekł do niego: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moje słowo, a Ojciec Mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i zamieszkamy u niego.” 

  • -2 Piotra 1:1 
  • -Kolosan 2:2 
  • -Jana 17:3
  • -Jana 14:1, porównaj z Jeremiasza 17:5-7
  • -Objawienie 7:10 
  • -Objawienie 5:13, porównaj z Jana 5:23. 

Podsumowanie: Imię Jezusa Chrystusa jest połączone z imieniem Boga Ojca w licznych fragmentach w sposób, w jaki niemożliwe byłoby połączenie imienia jakiejkolwiek skończonej istoty z imieniem Bóstwa.

6. Boska cześć ma być oddawana Jezusowi Chrystusowi. 

-Objawienie 22:8-9. 

  • -Mt 28:9: Oto Jezus spotkał ich i pozdrowił ich. A oni podeszli, chwycili Go za nogi i oddali Mu pokłon . 
  • -Dz 10,25-26: Gdy Piotr wszedł, Korneliusz poznał go, padł u jego stóp i oddał mu pokłon. Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: „Wstań, ja też jestem tylko człowiekiem” . 
  • -Jezus Chrystus przyjął bez wahania cześć, którą dobrzy ludzie i aniołowie odrzucili ze strachem (przerażeniem). 
  • -Pytanie: Czy czasownik przetłumaczony na „czcić” nie jest w tych fragmentach używany w odniesieniu do czci oddawanej ludziom zajmującym wysokie stanowisko? Tak, ale Izraelici nigdy w ten sposób nie okazywali czci ludziom: o czym świadczy sposób, w jaki Piotr i anioł cofnęli się z przerażeniem, gdy oddawano im taką cześć. 

-1 Koryntian 1:2; 2 Koryntian 12:8-9; Dzieje Apostolskie 7:59. Do kościoła Bożego, który jest w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie, świętych z powołania, ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Pana ich i naszego (1 Kor 1,2). 

-Psalm 45:11; Jana 5:23; porównaj z Objawieniem 5:8-9, 12-13. 1. Tak, że wszyscy będą czcić Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który go posłał (J 5:23). Wolą Boga Ojca jest, aby wszyscy ludzie oddawali taką samą boską cześć Synowi, jak i Jemu samemu.

-Wolą Boga Ojca jest, aby wszyscy ludzie oddawali taką samą boską cześć Synowi, jak Jemu samemu. 

  • -porównaj z Izajasza 45:21, 23. 
 • -A kiedy ponownie sprowadza pierworodnego na świat, mówi: „I niechaj wszyscy aniołowie Boży oddadzą mu pokłon” (Hbr 1,6). 
  • -Syn Boży, Jezus, ma być czczony jako Bóg przez ludzi i aniołów.

Podsumowanie: Jezus Chrystus jest osobą, która ma być czczona przez ludzi i aniołów tak, jak czczony jest Bóg Ojciec. 

Ogólna Propozycja: 

Bóg w Swoim Słowie wyraźnie ogłasza, że Jezus Chrystus jest Boską Istotą – że jest Bogiem. Jest to pokazane na wszystkie te sposoby: 

  • -Poprzez użycie licznych boskich imion 
  • -Przypisując Jezusowi wszystkie wyraźnie boskie atrybuty 
  • -Przez potwierdzenie kilku boskich urzędów 
  • -Odnosząc wypowiedzi do Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie, które w Starym Testamencie wyraźnie wymieniają Boga Jehowę jako swój podmiot 
  • -Poprzez połączenie imienia Jezusa Chrystusa z imieniem Boga Ojca w sposób, w jaki niemożliwe byłoby połączenie imienia jakiejkolwiek istoty skończonej z imieniem Bóstwa. 
  • -Przez jasne nauczanie, że Jezus Chrystus powinien być czczony tak, jak czczony jest Bóg Ojciec. Pozostaje jeszcze jedna sugestia odnośnie studium tematycznego: zdobądźcie kolejne tematy do studium tematycznego z waszych studiów nad książkami.
DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.