Jednym z ważniejszych dowodów na to że Jezus z Nazaretu był tym za kogo się podawał są Starotestamentalne Proroctwa wypełnione właśnie w Nim Jezusie.

Tu kilka przykładów

Temat Proroctwo

Wypełnienie
Bóg obwieszcza przyjście Tego, który miażdży Szatanowi głowę: będzie to człowiek i urodzi się z kobiety Rdz 3,15 Rz 5,12-21
Będzie potomkiem Sema Rdz 9,26 Łk 3,23-34
Prarodzicem Mesjasza będzie Abraham Rdz 12,3 Mt 1,1
Mesjasz będzie pochodził od Izaaka Rdz 17,19 Łk 3,23-34
Mesjasz będzie pochodził od Jakuba (Izraela) Rdz 28,14 Łk 3,23-34
Będzie należał do pokolenia Judy, jednego z dwunastu synów Jakuba Rdz 49,10 Łk 3,23-34Ap 5,5
Mojżesz otrzymuje od Boga zapowiedź, że Mesjasz będzie wielkim prorokiem Pwt 18,15 J 5,45-47Dz 3,20-22
Będzie potomkiem Booza i Rut Rt 4,12-17 Łk 3,23-34
W pokoleniu Judy Mesjasz będzie pochodził z rodziny Jessego, ojca Dawida Iz 11,1 Łk 3,23-32
Mesjasz będzie potomkiem Dawida 2 Sm 7,12-13 Mt 1,1
Jest jednak odwieczny, zasiada po prawicy Boga i Dawid nazywa Go „Panem” Ps 110,1 Mt 22,44
Mesjasz będzie potomkiem Zorobabela Ag 2,23 Łk 3,23-27
Narodzi się z żydowskiej Dziewicy Iz 7,14 Jr 31,22 Łk 1,34-35
Urodzi się w Betlejem Efrata Mi 5,1 Mt 2,5-6
Urodzi się w czasach, gdy pokolenie Judy utraci już godność królewską (czyli w czasach króla Heroda i cesarstwa rzymskiego) Rdz 49,10 J 9,15 Ga 4,4
Mesjasz przyniesie królestwo Boże, które na początku będzie małe i nic nieznaczące jak kamyk, ale potem skruszy wszystkie wielkie królestwa i stanie się górą trwającą na wieki Dn 2,31-45 Mt 13,31
Jego narodzenie nastąpi w czasie pokoju panującego na całym świecie Ps 72,7 Iz 2,4 Toto orbe in pade composito… Jesus Christus… in Bethlehem Iudae Nascitur… (orędzie na Boże Narodzenie w liturgii Kościoła)
Jego narodzeniu towarzyszyć będą znaki na niebie (gwiazda) Lb 24,17-19 Mt 2,2
Oddadzą Mu pokłon królowie Wschodu i ofiarują Mu złoto i kadzidło Ps 72,10-11 Iz 60 Mt 2,1-11
Będzie słychać płacz dzieci… Jr 31,15-17 Mt 2,16-18
Mesjasz będzie przebywał w Egipcie, skąd zostanie wezwany Oz 11,1 Mt 2,1
Będzie pokorny Iz 42,2 Za 9,9 Mt 11,29
Będzie sprawiedliwy Jr 23,5-6 J 5,30
Cały świat oczekuje Jego słowa Iz 42,4 J 12,20-23
Będzie światłem dla wszystkich narodów Iz 42,6
Będzie królem wiecznego królestwa obejmującego całą ziemię Ps 2,7-81 Krn 17,11-14 Łk 1,32-33 Ap 22,3-5.16
Jego misja zostanie zapowiedziana i przygotowana przez wysłannika Ml 3; 3,23 Mt 11,10
Głos wołającego na pustyni, który przygotuje drogę Mesjaszowi Iz 40,3-5 Ml 3,1 Łk 3,3-6 Mt 3,1-4
Mesjasz objawi się przede wszystkim w Galilei Iz 9,1-2 Mt 4,12-17
Jest On mądrością, z którą Bóg stwarzał świat Prz 8,30 J 1,2-3
Uczci swoją obecnością drugą świątynię Ml 3,1Ag 2,6-9 Łk 2,27-32
Nie zamilknie wobec tych, którzy bezczeszczą świątynię Ps 69,10 J 2,13-17
Mesjasz będzie pokorny i przyniesie pokój Za 9,9-10 Mt 11,29
Mesjasz będzie dokonywał cudownych uzdrowień Iz 35,5-6 Łk 6,17-19
Mesjasz będzie uzdrawiał ślepych i głuchych Iz 35,5-6Iz 42,7 Mk 10,51-52; 7,32-35Mt 9,27-30
Mesjasz będzie uzdrawiał chromych i niemych Iz 35,6 Mt 12,10-13; 9,32-33
Mesjasz będzie głosił dobrą nowinę ubogim, ludziom złamanym na duchu, niewolnikom wolność, wyzwolenie więźniom i miłosierdzie od Pana Iz 61,1-3 Łk 4,17-21
Jego słowo będzie ostre jak miecz Iz 49,2 Ap 2,12-16Hbr 4,12
Mesjasz będzie mówił w przypowieściach Iz 6,9 Mt 13,13-15
Mesjasz będzie przemawiał jak ten, kto ma władzę od Boga Pwt 18,15-19 J 12,48-50
Mesjasz będzie pełen współczucia dla zranionych, zagubionych i potrzebujących Iz 42,3; 40,11 Mt 11,4-5
Mesjasz objaśni Pisma, które odnosiły się do Niego, i na Nim spełnią się proroctwa Ps 40,8-9 Łk 24,44
Mesjasz nie będzie sądził po pozorach Iz 11,3 J 7,24
Bóg ma Syna Prz 30,4 Mt 3,16-17
Mesjasz jest Synem Boga Ps 2,72 Sm 7,14

1 Krn 17,13

Łk 1,31-35Mk 9,7
Mesjasz oświadczy, że jest Synem Boga Ps 2,7 J 5,18; 9,35-37
Mesjasz będzie człowiekiem, ale objawi się jako Bóg Jr 23,5-6 J 10,33
Mesjasz będzie miał wygląd człowieka, ale będzie pochodził od Boga Dn 7,13-14 Mk 8,31; 9,1-8
Będzie to Bóg, który przyjdzie na pomoc ludziom i zamieszka wśród nich Ps 46,6-12Iz 7,14; 9,5-6; 40,3; 63,8-9 J 12,45; 10,30; 14,7.10-11
Mesjasz zawrze Nowe Przymierze, a Jego Prawo będzie wypisane w sercach Jr 31,31-34 Mt 26,28Hbr 8,6-7; 8,13; 10
Starożytne obrzezanie było tylko przemijającym znakiem, ponieważ w Nowym Przymierzu Bóg obrzeza serce Pwt 30,6 Dz 15,5-29Hbr 7,18; 10,1-14
Mesjasz położy kres grzechowi oraz ustanowi nową i wieczną sprawiedliwość Dn 9,24 Ga 1,3-5Hbr 10,11-14
Mesjasz przyniesie dobrą nowinę ubogim, wyzwoli z niewoli grzechu i śmierci oraz pocieszy strapionych Iz 61,1-2 Łk 3,16-22
Mesjasz dokona triumfalnego wjazdu do Jerozolimy, ale pokornie (Jego królestwo bowiem będzie królestwem miłości) przyjedzie na oślicy, a nie na rumaku jak władca Za 9,9 J 12,9-15Łk 21,1-10
Mesjasz zostanie uznany za króla Za 9,9 J 12,12-13
W czasach przyjścia Mesjasza lud Izraela będzie ciemiężony i dręczony przez niegodziwych pasterzy Za 11,4-5 Mt 23,1-4
Mesjasz padnie ofiarą spisku wszystkich możnych Ps 2,2 Mt 26,3-4Łk 23,12
Mesjasz zostanie uderzony, a Jego ludzie się rozproszą Za 13,7 Mk 14,27
Mesjasz zostanie zupełnie sam i bez niczyjej pomocy Ps 22,12Ps 69,9.22 Mk 14,50
Mesjasz zostanie zdradzony przez przyjaciela, który jadł z Nim przy jednym stole Ps 41,10 Mk 14,17-18Dz 1,16-17
Zostanie wydany za trzydzieści srebrnych monet wrzuconych do skarbca świątyni Za 11,12-13 Mt 26,14-15; 27,3-5
Dom zdrajcy pozostanie pusty Ps 69,26 Dz 1,16-20
Zdrajca nie będzie żył długo, a jego miejsce zajmie ktoś inny Ps 109,8 Dz 1,16-26
Przeciwko Mesjaszowi wystąpią fałszywi świadkowie oskarżenia, a proces odbędzie się niezgodnie z prawem Ps 109,2-5 Mk 14,55-59
Dręczony sam pozwoli się gnębić i nie otworzy swoich ust wobec oskarżycieli Iz 53,7 Mt 27,12-14
Mesjasz pozwoli się ubiczować, znieważyć, bić, rwać sobie włosy z brody i pluć w twarz Iz 50,6 Mt 26,67; 27,26
Jego wygląd będzie nieludzko oszpecony z powodu tortur i ciosów Iz 52,14 J 19,1-5
Mesjasz zostanie skazany na śmierć niesprawiedliwym wyrokiem Iz 53,8 J 18,13-22.29-32; 19,6-7.12-16
Zostanie zaliczony do złoczyńców, ponieważ weźmie na siebie grzechy innych Iz 53,12 Łk 23,32J 19,18
Mesjasz zostanie skazany na śmierć, choć sami sędziowie będą przekonani o Jego niewinności Iz 53,9 J 18,38
Mesjasz zostanie w okrutny sposób zabity Iz 53,8Dn 9,26 Mt 27,35
Mesjasz zostanie skazany na śmierć przez ukrzyżowanie Ps 22,17Za 13,6 Mt 27,26
Będzie otoczony zgrają wrzeszczących pogan i złoczyńcami ze swojego ludu Ps 22,17 Mt 27,22-23.41-43Łk 23,36-37
Przyjaciele opuszczą Go Ps 38,11 Łk 23,49
Mesjasz będzie nienawidzony bez powodu oraz będzie znosił obelgi i naigrawania Ps 69,4Iz 50,6

Ps 22,8

Łk 23,35-38Mt26,65-67

Łk 23,13-22

Prosty lud będzie patrzył na ukrzyżowanego Mesjasza Ps 22,18 Łk 23,35
Mesjasz będzie mężem boleści, wzgardzonym i odrzuconym Iz 53,3 Mt 27,20J 10,20

Łk 4,28-29; 23,11

Jednak przed tronem Jego męki królowie upadną na twarz Iz 49,7 Mt 2,11Flp 2,8-10
Bóg zwali na Niego grzechy wszystkich ludzi Iz 53,6 1 J 4,10
Aby uzdrowić ludzi, On wyda swe życie na ofiarę za grzechy Iz 53,10 J 18,11Mt 20,28
Obarczy się całym naszym cierpieniem Iz 53,4 1 P 2,24
Sługa Pański wynagrodzi Bogu za wszystkich grzeszników, a Bóg da Mu zwycięstwo i panowanie nad tłumami Iz 53,11-12 J 12,27
Za grzechy swojego ludu Mesjasz zostanie zbity na śmierć Iz 53,8 1 J 2,2
Mesjasz pozwoli się poniżyć i poprowadzić na rzeź niemy jak baranek ofiarny Iz 53,7 J 1,29
Tak jak u baranka paschalnego Hebrajczyków, Jego kości nie będą łamane, ale rozłączone Ps 34,21Wj 12,46

Ps 22,15

J 19,33-36
Potraktowany jak robak, nie człowiek, pośmiewisko wszystkich, wzgardzony przez swój lud Ps 22,7 Łk 23,35-38
Ustanowi miłość w miejsce starożytnych ofiar Oz 6,3-6 Mt 9,9-13
Będzie przebity za nasze nieprawości Iz 53,5 J 19,18.34
Zostanie zabity na górze Moria, czyli w Jerozolimie, tam, gdzie Bóg uratował Izaaka, który miał zostać złożony w ofierze przez Abrahama, i sam zadbał o ofiarę (figura przyszłych wydarzeń) Rdz 22,13-14 Łk 23,33
Umierający Mesjasz będzie wzywał Boga słowami proroczego psalmu mówiącego o Jego męce Ps 22,2 Mt 27,46Mk 15,34
Potem ludzie patrzeć będą na tego, którego przebili Za 12,10 J 19,37Łk 23,47
Mesjasz na krzyżu będzie dręczony pragnieniem Ps 22,16 J 19,28
Kiedy będzie Mu się chciało pić, podadzą Mu ocet Ps 69,22 Mt 27,34
Mesjasz zostanie uznany za człowieka przeklętego przez Boga Iz 53,4 Mt 27,41-43
Będą Go wyśmiewać, mówiąc: „Zaufał Panu, niech Go Pan wyzwoli, jeśli Go miłuje” Ps 22,9 Mt 27,42-43
Będzie się modlić za swoich wrogów Iz 53,12 Łk 23,34
Podzielą między siebie Jego szaty Ps 22,19 J 19,23-24
Tego dnia zaćmi się słońca Am 8,9 Mt 27,57-60
Mesjasz zostanie pochowany w grobie człowieka majętnego Iz 53,9 Mt 27,57-60
Izrael będzie miał zatwardziałe serca i będzie ślepy wobec Mesjasza Iz 6,9-10 J 12,37-43Rz 11,7-8
Z powodu niegodnych pasterzy Izraela kraj będzie zrujnowany Za 11,4-6 Mt 23,1-38
Mesjasz będzie kamieniem odrzuconym przez przywódców Izraela Ps 18,22 Mt 21,42-44
Stanie się skałą potknięcia dla Izraela i Jerozolimy, którym królestwo zostanie zabrane i dane innemu narodowi Iz 8,4Ps 117,22

Za 11,4-6;8-9

Mt 21,43-44; 13,13-15
Mesjasz zostanie zabity 483 lata po wydaniu dekretu o odbudowie świątyni jerozolimskiej (czyli między 30 a 33 rokiem po Chr.) Dn 9,24-27 Łk 3,1
Po Jego zabiciu sama świątynia zostanie zburzona przez pogańskiego króla Dn 9,26Ag 2

Ml 3

Mt 24,15
Świątynia zostanie odrzucona Jr 7,12-14 Łk 21,5-6
Ciało Mesjasza nie ulegnie rozkładowi Ps 16,9-10 Dz 13,33-37
Mesjasz zmartwychwstanie Ps 16,8-11Iz 53,10-11 Mt 28,6Mk 16,16
Mesjasz zmartwychwstanie trzeciego dnia Oz 6,1-3 Łk 24,1J 20,1

1 Kor 15,4-8

Pan pokona śmierć Iz 25,8 Ap 1,18;21,4
Mesjasz unicestwi śmierć Oz 13,14 1 Kor 15,55-56
Za Jego ofiarę Bóg da Mu nagrodę królestwa i tłumy Iz 53,12 Mt 28,18
Mesjasz wstąpi do nieba, skąd pochodzi i gdzie otrzyma wieczną władzę nad wszystkimi narodami Dn 7,13-14Prz 30,4 Dz 1,9-11J 3,13
Bóg otoczy chwałą swojego Mesjasza, dając Mu władzę nad wszystkim 1 Sm 2,10Ps 2,8 Mt 28,18
Mesjasz zasiądzie po prawicy Boga Ps 110,1.5 Mk 16,191 P 3,22
Mesjasz jest Synem Bożym i Bogiem i będzie królował na wieki 1 Krn 17,11-14Iz 9,5-6 Łk 1,30-33
Mojżesz przed śmiercią wyjawia, że pewnego dnia z powodu odstępstwa Izraela Bóg wybierze inny naród Pwt 32,21 Rz 10,16-21
Mesjasz będzie miał nowy lud z nowym imieniem złożony ze wszystkich narodów, zawrze nowe przymierze z nowym kapłaństwem Iz 65,15Iz 66,18-22

Oz 1,9; 2,1; 2,25

Ps 110,4

Mt 26,281 P 2,4-10

Rz 10,18-20

Jednak pozostanie reszta Izraela, tak że przymierze nie zostanie zerwane Iz 10,22 Rz 11,5
Zmartwychwstały Zbawiciel żyje na zawsze Iz 53,10Dn 7,14

Iz 9,6

Mk 16,20Mt 28,20

Łk 1,31-33

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.