W tym przesłaniu dr Steven Lawson wyjaśnia, jak Pismo Święte przedstawia nowe narodziny chrześcijanina jako nadnaturalne wydarzenie. Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj.

 

Chcemy kontynuować naszą dyskusję na temat narodzenia na nowo, a ja nie mogę sobie wyobrazić nic bardziej ekscytującego w życiu niż narodziny dziecka – po prostu radość, która towarzyszy narodzinom nowego życia na tym świecie. Pamiętam, kiedy wraz z żoną mieliśmy pierwsze dzieci. Zaczęliśmy od bliźniaków. To był dla nas niezwykle ekscytujący moment, przejść od bezdzietności do dwójki dzieci i pamiętam, że w poczekalni był cały kościół i przypominało to niemalże zlot kibiców. Pamiętam, że po tym, jak moja żona urodziła bliźnięta, Andrew i Jamesa, pamiętam, jak wróciłem do poczekalni w szpitalu i powiedziałem: „Tak!”, a wszyscy zaczęli bić brawo i byli podekscytowani. Jestem pewien, że pamiętacie narodziny swoich dzieci i szczęście, które towarzyszyło tej okazji. Następnie Pan dał nam córkę, Grace Ann, a potem syna, Johna. Tak więc Andrzej, Jakub i Jan – w naszym domu lubimy uczniostwo – oraz moja córka Grace Ann. Ta ekscytacja i radość, że nowe życie rodzi się na tym świecie. Chcę powiedzieć, że myślę, że jeszcze bardziej ekscytujące, ze względu na wieczne znaczenie, jest to, kiedy widzimy kogoś, kto rodzi się na nowo w rodzinie Bożej, a czasami Bóg pozwala nam mieć w tym drugorzędną rolę, być może modliliśmy się za niego, być może byliśmy w stanie powiedzieć mu o Panu Jezusie Chrystusie, być może byliśmy w stanie świadczyć mu lub pomóc zbudować ten most w kierunku tej osoby i nieść z nią ewangelię. Myślę, że najwspanialszą rzeczą na całym świecie jest poznanie Chrystusa, a drugą najwspanialszą rzeczą jest bycie użytym przez Niego, aby pomóc innym poznać Chrystusa. Otóż chcę mówić o radości z nowego narodzenia i nie ma nic bardziej ekscytującego niż widok ludzi ożywających w Jezusie Chrystusie. Czasami używa się określenia „narodzony na nowo chrześcijanin”. Jest to zbędne, ponieważ jeśli jesteś chrześcijaninem, to narodziłeś się na nowo, a jeśli narodziłeś się na nowo, to jesteś chrześcijaninem. I tak powiedzieć „narodzony na nowo chrześcijanin” to jak powiedzieć „chrześcijanin chrześcijanin”, ponieważ każdy w królestwie niebieskim jest tam na mocy nowego narodzenia. Teraz, w tej drugiej sesji, chcę porozmawiać o tym, że nowe narodzenie jest narodzeniem nadprzyrodzonym. W pierwszej sesji powiedzieliśmy, że jest to narodzenie konieczne. Teraz chcę porozmawiać o tym, że jest to narodzenie nadprzyrodzone. Wszyscy mieliśmy swoje pierwsze narodziny, to było naturalne narodzenie. Jednak Jezus powiedział, że musimy być zrodzeni w sposób nadprzyrodzony z góry. Chcę, abyście jeszcze raz spojrzeli na werset trzeci. Jesteśmy w 3 rozdziale Jana; będziemy w nim przebywać przez całą tą serię. Chcę jednak spojrzeć teraz ponownie na werset trzeci, który jest tak ważnym tekstem. Zauważ: „Odpowiedział mu Jezus: 'Zaprawdę powiadam ci'”, innymi słowy: „Nie przegap tego. To jest niezwykle ważne”. „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci”, to tak jakby Jezus wyjął żółty zakreślacz i po prostu podkreślił to, co ma powiedzieć, aby to mogło rzucić się nam w oczy 2000 lat później. „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.” Więc co to znaczy, narodzić się na nowo? Cóż, słowo na nowo w oryginalnym języku, w grece, za pomocą której Jan napisał tę ewangelię, ma tak naprawdę dwa podstawowe znaczenia i chcę przedstawić oba z nich. W większości naszych angielskich Biblii jest użyte pierwsze tłumaczenie. Oznacza ono „ponownie”, narodzić się ponownie, czyli po raz drugi. Na przykład w Liście do Galacjan 4:9 Paweł pisze: „Jak to jest, że znowu zawracacie”, odnosząc się do powrotu do legalizmu, „teraz, kiedy jesteście zbawieni?”. I tak słowo to rzeczywiście oznacza, jak zostało tutaj przetłumaczone, „ponownie, po raz drugi”. Inaczej mówiąc, w naszych pierwszych narodzinach było coś rozpaczliwie złego. „Zostaliśmy poczęci w grzechu” – mówi Psalmista – „i wyszliśmy z łona matki naszej mówiąc kłamstwa” – mówi Psalmista. Na mocy grzechu Adama upadliśmy w Adamie i musimy narodzić się na nowo. Potrzebujemy nowego narodzenia, aby odwrócić skutki grzesznej natury i całkowitej deprawacji, która została nam przekazana przy pierwszym narodzeniu. Tak więc, aby wejść do królestwa niebieskiego musimy narodzić się po raz drugi, musimy narodzić się na nowo. Lecz jest jeszcze drugie znaczenie tego greckiego słowa, a oznacza ono „z góry”. W rzeczywistości, w pozostałych przypadkach, kiedy to słowo jest używane w Nowym Testamencie, jest ono tłumaczone „z góry”, odnosząc się do nieba i miejsca, gdzie jest Bóg. Pozwólcie, że podam wam te odniesienia. W Ewangelii Jana 3 w wersecie 31, później w tym samym rozdziale, Jezus powiedział: „Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim”, odnosząc się do swojego własnego wejścia na ten świat. On zszedł z góry. Zszedł z innej sfery, z innego świata, aby wejść do rodzaju ludzkiego w tym upadłym świecie. W Ewangelii Jana 19, werset 11, kiedy Jezus stanął przed Piłatem powiedział: „Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry.” Innymi słowy, władza, którą miał Piłat, była władzą delegowaną. Została ona przyznana od Boga z góry. To jest właśnie to słowo, którego Jezus używa tutaj, kiedy mówi: „Musicie się na nowo narodzić”. Mówi: „Musicie się narodzić z góry”. Dwa inne wersety, a tak naprawdę trzy inne wersety: Jakub 1, werset 17, „Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry”. I dalej Jakub 3:15: „Nie jest to mądrość zstępująca z góry”, werset 17: „Mądrość zaś, która jest z góry, jest” i dalej mówi, że jest pokojowa itd. Kiedy Jezus powiedział, że ty i ja musimy narodzić się na nowo, najprawdziwszym tego znaczeniem, najpełniejszym zakresem tego znaczenia jest to, że rodząc się na nowo musimy narodzić się z góry. Narodzić się z góry oznacza narodzić się z Boga, w rzeczywistości jest to wspomniane w ten sposób później w Ewangelii Jana i 1 liście Jana. Po prostu mówi się, że rodzimy się „z Boga”. Chodzi o to, że rodzimy się z nieba z góry, z Boga z góry, gdzie Bóg przebywa. To narodzenie nie ma nic wspólnego z tym światem. To narodzenie, to nowe narodzenie nie jest czerpane z niczego na tym świecie. Nie ma nic wspólnego z martwą religią tego świata, nie ma nic wspólnego z ludzkimi tradycjami, nie ma nic wspólnego z ludzkimi działaniami, nie ma nic wspólnego z ludzką moralnością, ani z ludzkimi wysiłkami, ani z ludzkimi dążeniami, ani z niczym na tej poziomej płaszczyźnie. To narodzenie jest wyłącznie pionowe, jest z góry, jest od Boga działającego na naszą martwą duszę. Nikodem zrozumiał, że Jezus mówił o zupełnie odmiennych narodzinach, innych narodzinach, kiedy powiedział w wersecie 4: „Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się?”. Nikodem wychwycił znaczenie tego, co Jezus mówił, kiedy powiedział: „Musisz się ponownie narodzić”. Jezus zaś wtedy odpowiedział: „Nie potrzebujesz kolejnego fizycznego narodzenia, nie musisz wpełznąć z powrotem do łona matki”, gdyby to było w ogóle możliwe. Ponieważ nadal będzie to tylko na poziomie naturalnym, nawet jeśli moglibyście to tylko na płaszczyźnie ziemskiej. Potrzebujecie narodzin z innego wymiaru, z innej sfery, z innego królestwa, z innej rzeczywistości. Musicie narodzić się z góry. Dlatego mówi: „Zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.” Potrzebujesz czegoś więcej niż naturalnego narodzenia. Potrzebujesz nadnaturalnego narodzenia, potrzebujesz czegoś więcej niż fizyczne narodzenie, potrzebujesz duchowego narodzenia. To, czego potrzebujesz, to nowe życie. Potrzebujesz nowego startu. Potrzebujesz nowego umysłu, nowego serca. Potrzebujesz nowych pragnień, potrzebujesz nowej woli. Potrzebujesz nowego początku, potrzebujesz nowego przeznaczenia. Musisz stać się nowym stworzeniem. Musisz zacząć wszystko od nowa. Nie potrzebujesz tylko ulepszenia w swoim życiu, nie potrzebujesz tylko plusa przy „jedynce”, potrzebujesz zupełnie nowego życia, aby zostało ci dane, takiego, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Jezus mówi tutaj o odrodzeniu, o staniu się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. 2 Koryntian 5:17 Paweł napisał: „jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”. Jest to narodzenie, które może dać tylko Bóg Duch Święty. Jezus powiedział w 6 wersecie: „Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.”. Innymi słowy potrzebujesz dwóch narodzin. Powiem wam tak, jeśli urodziliście się tylko raz, umrzecie dwa razy. Jeśli urodziłeś się dwa razy, umrzesz tylko raz. Rozumiecie, co zostało powiedziane? Że jeśli urodziłeś się tylko raz z fizycznego urodzenia, to po drugiej stronie śmierci fizycznej czeka cię druga śmierć i zejście do wnętrzności piekła. Ale jeśli urodzisz się dwa razy, to umrzesz tylko raz. Umrzesz fizycznie, ale chociaż umrzesz, będziesz żył na zawsze z Bogiem. Werset 7, Jezus powiedział: „Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.”. Nowe narodzenie nie jest otrzymaniem zwykłej religii, jest wejściem w relację z Bogiem przez Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. To wejście do rodziny Bożej i przyjście do poznania Boga, i poznania Jego Syna Jezusa Chrystusa. To nie jest uczestnictwo w rytuale i przechodzenie przez jakąś rutynę; to jest wejście w życie, które tylko Bóg może dać. 1 Jana 5:12 mówi: „Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.” Jeśli nie narodziłeś się na nowo, jesteś tylko chodzącym trupem. Jesteś po prostu chodzącym martwym człowiekiem. Istniejesz, ale nie masz życia. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”, nie jakimś życiem, tylko tym życiem, jedyne życie, jakie istnieje, znajduje się w Jezusie Chrystusie, a przychodzi do nas przez nowe narodzenie. A to nadprzyrodzone narodzenie, odbywa się w samej głębi naszej duszy. To nie jest powierzchowne dzieło, które tylko leży na zewnątrz naszego życia. To nie jest coś, co jest płytkie, co jest tylko przemeblowaniem na zewnątrz naszego życia. To nie jest tylko zmiana opakowania na zewnątrz, że oto teraz jesteśmy bardziej religijni na zewnątrz. Och, będą owoce i będzie zmiana na zewnątrz, ale nowe narodzenie ma miejsce u korzenia. Odbywa się w samym rdzeniu naszej istoty, w najgłębszych zakamarkach naszej duszy, na poziomie podziału duszy i ducha. Nowe narodzenie nie jest rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu; jest otrzymaniem nowego życia. Nowe narodzenie nie jest reformacją naszego starego życia, ale odrodzeniem do całkiem nowego życia. To nie jest wzrost z dołu, to jest narodzenie z góry. To jest nowe narodzenie. Nie jest to powrót do kościoła, nie jest to religia, nie jest to dołączenie do studium biblijnego, nie jest to modyfikacja zachowania. To znaczy, niektóre z tych rzeczy pojawią się w naszym życiu i powinny, ale to jest owoc, to jest to, co zostało wyprodukowane. Nowe narodzenie to Chrystus w tobie. Jest to życie Boże w duszy człowieka. George Whitefield, jeden z największych ewangelistów, jakich Bóg kiedykolwiek dał kościołowi – wspomniałem o nim pod koniec naszej ostatniej sesji – kiedy George Whitefield poszedł na studia, był niezbawiony. Poszedł do Oksfordu. Dołączył do małego studium biblijnego zwanego Holy Club. W tym Świętym Klubie był John Wesley, założyciel Kościoła Metodystów, był Charles Wesley, wielki autor hymnów; niezłe małe studium biblijne, do którego można dołączyć na studiach. Żaden z nich nie znał Pana. Wszyscy byli nieodrodzeni i w trakcie tego studium starali się własnymi siłami poprawić swoją sytuację, aby uczynić się w jakiś sposób godnym pochwały przed Bogiem, aby zasłużyć na akceptację u Boga. Im bardziej Whitefield się starał, tym bardziej oddalał się od standardu doskonałości, który starał się osiągnąć. I pewnego dnia ktoś wręczył mu książkę napisaną przez Henry’ego Scougala, młodego Szkota z poprzedniego wieku. Tytuł tej książki: Nowe życie Boże w duszy człowieka. Była to książka o nowych narodzinach, o tym, że Bóg musi wkroczyć do duszy, że Bóg musi tchnąć życie w martwą duszę, że Bóg musi zapoczątkować nowe narodziny, że Bóg musi wywołać życie tam, gdzie jest śmierć. Kiedy Whitefield czytał tę książkę, zrozumiał, że nie przez swoje wysiłki i starania wejdzie do królestwa Bożego, ale że musi to być nadnaturalne narodzenie z góry. W wyniku czytania tej książki i wzywania imienia Pana, George Whitefield narodził się ponownie. Został zrodzony do królestwa Bożego. John Wesley nadal służył Panu. Ukończył studia, pojechał na pole misyjne, był kaznodzieją, przekroczył Ocean Atlantycki, przyjechał tutaj do kolonii, służył Panu, ale nadal nie znał Chrystusa. Dopiero kiedy później wrócił do Anglii i poszedł na kolejne studium biblijne w małej grupie, i tam przeczytał wstęp do komentarza Lutra do Listu do Galacjan, zrozumiał, co to znaczy narodzić się na nowo z góry. Co zrobiłeś, aby narodzić się za pierwszym razem? Nic. Ty i ja po prostu pojawiliśmy się i było to suwerenne dzieło Boga, czyż nie? Nikt z nas nie był w stanie wybrać sobie rodziców, ani wybrać, w jakiej dekadzie, czy wieku się urodzimy, ani na jakim kontynencie. To Bóg działał i czynił w naszym życiu i zostaliśmy zrodzeni na tym świecie. Tak samo jest w wymiarze duchowym. Jest to nadnaturalne narodzenie. Nie ma nic, co moglibyśmy zrobić, aby spowodować, że narodzimy się na nowo. Musi to zrobić Bóg, i tylko Bóg musi to zrobić. 1 Piotra 1, werset 3 mówi: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych”. My byliśmy pasywni; Bóg był aktywny. Bóg był inicjatorem. To było tak nadnaturalne, że wszystko było z Boga i oddajemy mu za to chwałę. Pamiętacie świadectwo Marcina Lutra? Jak Marcin Luter wstąpił do zakonu, został mnichem, starając się własnymi siłami przypodobać się Bogu? I nie mógł wypracować sobie drogi do akceptacji u Boga, a potem tego dnia, gdy był w wieży w Wittenberdze, złożył swoje świadectwo. Mówi: „Chociaż żyłem jako mnich bez zarzutu, czułem, że jestem grzesznikiem przed Bogiem i miałem bardzo niespokojne sumienie. Nie mogłem uwierzyć, że On jest zaspokojony”, czyli usatysfakcjonowany, „przez moje zadowolenie. Nie kochałem, owszem, nienawidziłem sprawiedliwego Boga, który karze grzeszników. Byłem zły na Boga”. I dalej mówi, że jest w nim to „zacięte niespokojne sumienie”. Powiedział: „Czytałem List do Rzymian 1, werset 17: ” Sprawiedliwy będzie żył z wiary.”, a Marcin Luter powiedział, że doszedł do zrozumienia, że jest to obca sprawiedliwość, cudzoziemska sprawiedliwość, poza nim samym, która musi być mu dana, a jest mu dana przez wiarę. To było tak, jakby łuski spadły z jego oczu, a Luter powiedział: „Tutaj poczułem, że całkowicie narodziłem się na nowo i wszedłem do samego raju przez otwarte bramy”. Marcin Luter sam powiedział o swoim nowonarodzeniu. To jest właśnie nadprzyrodzone narodzenie. Z nienawidzących Boga stajemy się jego miłośnikami. Przechodzimy od tych z niespokojnym sumieniem z poczuciem winy do tych, którzy mają pokój z Bogiem i którzy mają pokój Boży. To jest narodzenie, które tylko Bóg może dać. Ufam, że doświadczyłeś tego nadprzyrodzonego narodzenia w swoim życiu i że wiesz, co to znaczy mieć życie Boga w swojej duszy.

Więcej transkrypcji z filmów Stevena Lawsona możesz znaleźć tutaj.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.