Witajcie, chciałbym dziś rozpocząć serię na temat atrybutów Boga. Dzisiejszy odcinek będzie wstępem, w którym powiem Wam dlaczego akurat seria na ten temat, dlaczego uważam że jest to ważne, a także jak mniej więcej ta seria będzie wyglądać.

Postanowiłem nagrać taką serię, ponieważ jako chrześcijanin spotykam się często z innymi chrześcijanami, i to co mnie w ostatnim czasie bardzo zaskakuje to fakt, że te osoby niby wierzą w tego samego Boga, a jednak ten ich Bóg ma zupełnie inne cechy. Niby wierzymy w Boga Ojca, niby wierzymy w Pana naszego Jezusa Chrystusa, niby wierzymy w Ducha Świętego, ale ten Bóg często spotykanych przeze mnie osób, ma zupełnie inne cechy, inne niż te, które są opisane w Piśmie Świętym, w Biblii i to jest dla mnie z jednej strony bardzo zaskakujące, a z drugiej strony zaczynam się powoli do tego przyzwyczajać pomimo, że jest to szokujące. Wynika to z wielu rzeczy, ale o nich wspomnę innym razem.

 

Chciałbym tytułem wstępu powiedzieć właśnie o tym, jak będzie wyglądała ta seria, wiecie już dlaczego chcę ją nagrać. Będę chciał w niej skupić się na Piśmie Świętym, a także mówić o Bogu, jaki jest Bóg na podstawie Pisma Świętego. Co możemy przeczytać i jaki jest faktycznie nasz Bóg. Pytanie – w jakiego Boga wierzysz? jest tak naprawdę fundamentalne; możemy nazywać sobie Boga w ten sam sposób, ale myśleć o kimś zupełnie innym.

Często jest tak właśnie w chrześcijaństwie z innymi definicjami, na przykład ze zbawieniem z łaski, katolicy (rzymscy katolicy) uważają, że są zbawieni z łaski, ale mają zupełnie inną definicję tego słowa niż, chociażby ludzie wierzący ewangelicznie, tak zwani protestanci, oni też uważają, że są zbawieni z łaski, ale ta definicja jest inna. Niektórzy mówią o darach Ducha Świętego i te definicje tak samo są czasami różne. Fundamentalną sprawą jest to jak postrzegamy Boga, naszego Boga, prawdziwego Boga, każdy o Nim może przeczytać w Piśmie Świętym i to co jest ważne, jest jeden Bóg, zarówno w Starym Testamencie i w Nowym jest ten sam Bóg. Nie ma Boga Starego Testamentu, Boga Nowego, po prostu jest jeden Bóg i to w jakiego Boga wierzysz, moim zdaniem ma fundamentalne znaczenie, ponieważ przez to w jakiego Boga wierzysz tak będzie się układało twoje życie, tak będziesz żyć, żył, żyła, a w konsekwencji efekt tego życia zobaczysz w życiu wiecznym, ponieważ każdy z nas będzie żył wiecznie, jedni z Bogiem w niebie, a inni niestety w piekle.

To co jest istotne. To co zaznaczyłem już na początku, że to co próbuję nagrać, a także to co przepiszemy na bloga jest tylko cząstką wiedzy o Bogu, która jest oparta przede wszystkim o kazania, o książki Stevena Lawsona oraz A. W. Tozera. Po zapoznaniu się z pozycjami chwilę wcześniej wspomnianych autorów, przesłuchałem również ich nauczań i zebrałem to co mówią, to co widzimy w Piśmie Świętym o Bogu. Właśnie na tym chciałbym się skupić, nie na naszych pomysłach, nie na naszych myślach, nie na naszych jakiś sposobach dedukcji, ale o tym co znajdziemy w Biblii.

Bóg jest Bogiem niepojętym, czytamy w Księdze Proroka Izajasza, w 55 rozdziale, Pan mówi tak: „Bo myśli Moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi, Moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi Moje nad waszymi drogami i myśli Moje nad myślami waszymi.” Pismo Święte stwierdza, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, ale nie mówimy i nigdzie też nie wyczytamy, że na wierne podobieństwo, a także o tym, że człowiek jest repliką Boga. Jest stworzony na pewne podobieństwo, i bardzo nieuprawnione są poglądy niektórych ludzi, podających się za chrześcijan, którzy mówią, że mają naturę Boga, to jest całkowicie sprzeczne ze Słowem Bożym. Człowiek jest człowiekiem, byty duchowe, jak anioły – są aniołami, a Bóg jest Bogiem.

Pismo Święte często używa pewnych porównań, zobaczcie że kiedy czytamy Księgę Ezechiela, Księga Daniela, Księgę Izajasza, czy też Księgę Objawienia widzimy, że ktoś miał doświadczenie Boga, często był to któryś z tych proroków, którzy piszą widziałem coś jakby. Wskazuje to, że zarówno język, jak i rozum ludzki nie są w stanie objąć wielkości Boga, nie jesteśmy w stanie Go po prostu zrozumieć. To co wiemy o Bogu powinniśmy czerpać tylko z Pisma Świętego, nie z własnych fantazji, niestety jesteśmy tylko ludźmi i często spotyka nas to, że próbujemy sobie wyobrazić jakiegoś Boga, próbujemy sobie wytłumaczyć pewne zależności, porównując to do zależności pomiędzy ludźmi. Podam przykład, jeżeli Bóg jest Ojcem to myślimy, albo o naszym ziemskim ojcu, albo o tym jakim my jesteśmy ojcem i w pewnej mierze może to być rozsądne, ale powinniście mieć świadomość że jest to tylko część z całego ojcostwa Bożego, to przerasta nas w sposób niesamowity.

Bardzo ważną rzeczą, która motywuje mnie do nagrania tej serii jest to, że tak często ludzie wymyślają sobie Boga, a przecież Pismo Święte pisze wielokrotnie o grzechu bałwochwalstwa. Bóg jest Bogiem Jedynym i każde bałwochwalstwo jest ogromnym przeciwstawieniem się woli Bożej, najprościej mówiąc jest grzechem, i to bardzo poważnym. Tworząc fałszywy obraz Boga, również dopuszczamy się grzechu bałwochwalstwa, pomimo że nie oddajemy jakiegoś kultu, kultu jakieś figurce, jakiemuś obrazowi, czy też jakiemuś posągowi, jak to często czytam na kartach Biblii, to czasami ten fałszywy obraz Boga powoduje, że żyjemy według zasad wymyślonego bożka.

Chciałbym dodać, że jako chrześcijanin wierzę w Trójce, wierzę że każdy atrybut Boga znajduje się w każdej z Trzech Osób Boga. Wszystkie te atrybuty Boga są wieczne, nie mają początku, ani końca. Bóg jest jeden, ten sam na wieki, wszystkie te atrybuty łączą się w Bogu i każdy z nich wpływa na inne. Na przykład świętość Boga wpływa na to, że Bóg jest miłością, ale jest też prawdą, jest też sprawiedliwy i tak dalej. Myślę, że każdy chrześcijanin, każdy z nas, powinien mieć takie nastawienie, aby rozmawiając z innymi ludźmi, nie mówić światu, że nasz Bóg króluje, ale mówić, zobaczcie jaki jest jedyny Bóg. Wiemy już, że Bóg jest jeden i w Piśmie Świętym czytamy o Nim prawdę, i dzięki temu możemy mówić innym ludziom, to jest smutne, ludziom którzy czasami nie chcą słuchać o Bogu, czasami przez to, że ktoś im przekazał fałszywy obraz Boga.

Obawiam się, że jest to podstawowy grzech jaki możemy zauważyć w naszej społeczności, może na całym świecie, czyli fałszywy obraz Boga; z resztą zobaczcie sami, od tego zaczęło się pierwsze kuszenie ludzi w raju, kiedy Bóg powiedział ludziom, możecie jeść z wszystkich drzew, ale z tego jednego nie jedzcie, a szatan przychodzi i zmienia te słowa, przeinacza je. Mówi, czy na pewno Bóg powiedział, nie jedzcie z żadnego drzewa. Później podważa, jakby dobroć, miłość Boga i przedstawia Boga w fałszywym świetle. Ewa za tym idzie, później i Adam za tym idzie, czego konsekwencje mamy do dziś.

Chciałbym właśnie skupić się na tym fundamencie, czyli, że Bóg jest jeden, ale w Trzech Osobach. Podam tu kilka fragmentów z Pisma Świętego, abyście mogli sami to sprawdzić. Niektórzy dzielą działanie Osób Bożych, ale zobaczmy co mówi o tym Pismo Święte. Dzieło stworzenia przypisane jest Ojcu, w Księdze Rodzaju czytamy: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”, dzieło stworzenia przypisane jest także Synowi. Zobaczmy List do Kolosan, pierwszy rozdział, gdzie możemy przeczytać: „On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia, przez Niego bowiem, wszystko zostało stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.” Widzimy też, że dzieło stworzenia jest dziełem Ducha Świętego, zobaczmy w Księdze Hioba, w 26 rozdziale czytamy: „Swoim Duchem przyozdobił niebiosa, a Jego ręka stworzyła nawet węża.” Zobaczmy dalej, wcielenie Syna Bożego jest także dziełem Trzech Osób, fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, z pierwszego wersetu brzmi tak: „A anioł jej odpowiedział, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to święte co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.” Zobaczmy, jeden werset, jedno zdanie, Trzy Osoby Boże.


Chrzest Syna jest także udziałem Trzech Osób, Ewangelia według świętego Mateusza, trzeci rozdział: „A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego, i rozległ się głos z nieba, To jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.” Opis odkupienia, jaki czytamy w 9 rozdziale Hebrajczyków, mówi też o Trzech Osobach Boga: „To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie, bez skazy, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu.” Zobaczmy co Pismo mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, widzimy że jest ono przypisane Ojcu. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział: „Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami.” Ewangelia według Świętego Jana, w 10 rozdziale czytamy: „Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo Ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć, nikt Mi go nie odbiera, ale Ja oddaję je sam z siebie, mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od Ojca.” Widzimy też, że w tym działa Duch Święty, w Liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale piszę: „A pokazał z mocą, że jest Synem Bożym, według Ducha Świętości, przez zmartwychwstanie.” Apostoł Piotra przedstawił zbawienie pojedynczego człowieka jako dzieło Trzech Osób Bożych, zobaczmy pierwszy rozdział z Pierwszego Listu Piotra: „Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha, dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa, łaska wam i pokój, niech was pomnożą.”

To tyle tytułem wstępu. Widzimy Bóg jest jeden, w Trzech Osobach, jego atrybuty, o czym będę mówił w kolejnych odcinkach, przenikają te Trzy Osoby. Z Bogiem. Czytajcie Słowo Boże, zachęcam.

 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.