Film znajduję się tu: https://youtu.be/QOyvwYo8pyg

Atrybuty Boga, samo istnienie, czy wieczne istnienie? Wiemy z Pisma Świętego, że Bóg ma życie w samym sobie, że Bóg nie jest zależny od nikogo, i że Bóg jest samowystarczalny.

Chciałbym przytoczyć kilka fragmentów, pierwszy z nich znajduje się w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” Widzimy w tym fragmencie, że na początku nie istniało jeszcze nic, istniał wyłącznie Bóg. Przejdźmy teraz do Psalmu 93: „Twój tron jest utwierdzony od wieków, Ty jesteś od wieczności.” W rozdziale 5 Księgi Micheasza możemy ponownie zaobserwować, że Bóg jest wieczny: „A Ty Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemion judzkich, z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wiecznych.” W Psalmie 90, czytamy: „Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowały się ziemia i świat, od wieków, na wieki Ty jesteś Bogiem.”

W 43 rozdziale Księgi Izajasza jednoznacznie widać, że nie ma innych Bogów: „Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali Mnie i wierzyli Mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, przede Mną nie został stworzony, żaden Bóg, ani po mnie nie będzie.” W czwartym rozdziale Księgi Objawienia jest napisane: „Każde z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł, a wewnątrz były pełne oczu, i bez odpoczynku, dniem i nocą, mówię Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmogący, Ten który był i który jest, i który ma przyjść.” To pokazuje, jak bardzo anioły wielbią Boga, w niebie, jako Istotę Wieczną. Teraz Księga Izajasza i 57 rozdział: „Tak bowiem mówi Wysoki i Wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to Święty. Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu Świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony, w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych.” Na podstawie tego wersetu ponownie widzimy, że Bóg jest wiecznością, że Bóg jest wieczny. W Liście do Rzymian, w 11 rozdziale czytamy: „Któż bowiem poznał myśli Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto pierwszy Mu coś dał, aby otrzymać odpłatę, z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki, wieków. Amen.” Zobaczcie co apostoł Paweł pisze: „Z Niego jest wszystko, przez Niego wszystko i w Nim jest wszystko.” Widzicie? Bóg jest wszystkim, Bóg istniał zawsze i dalej będzie istniał. Kolejny werset, który potwierdza wieczność Boga pochodzi z pierwszego rozdziału Listu do Kolosan, cytuję: „On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu”.

Na podstawie tych kilku fragmentów widzimy, że Bóg istniał zawsze, i nam, jako ludziom jest to bardzo ciężko zrozumieć, gdyż nasze życie ciągle podlega prawom. Zawsze jest początek czegoś i często jest też jakiś koniec. Każdy z nas ma swój początek, nasza edukacja ma swój początek, nasza szkoła, nasza uczelnia, nasza praca, nasze prawo jazdy, wszystko co nas otacza, wszystko to ma swój początek; być może dlatego jest nam ciężko zrozumieć cechę wieczności Boga.

Zanim zakończę ten temat pragnę przytoczyć wam jeszcze jeden fragment; który pochodzi z Księgi Izajasza, z 46 rozdziału, cytuję: „Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma, żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do Mnie. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna, to czego jeszcze nie było, mówię mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę.”

Powinniście wiedzieć, jest to ważne, że Jezus Chrystus, także istniał zawsze, że nie jest stworzeniem i świadczy o tym Pismo Święte. Apostoł Jan używa w 1 wersecie 1 rozdziału Ewangelii greckiego słowa “Logos”, jest to słowo odwieczne, które ukazuje Pana Jezusa Chrystusa, że jest Jednorodzonym Synem Bożym: „Na początku było Słowo [Logos], a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez niego nic się nie stało, z tego co się stało.” Zobaczmy jak to wspaniale koreluje z tymi fragmentami ze Starego Testamentu, które czytaliśmy kilka chwil wcześniej. Czytając dalej Ewangelie Jana, dochodzimy do ósmego rozdziału, w którym piszę: „Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, Ja jestem.” Zobaczcie jak jednoznaczne słowo: “zanim Abraham był, Ja jestem”, Ja jestem tzn. imię Boga. Pozostajemy w Ewangelii Jana, przechodząc do 17 rozdziału, w tym rozdziale pada kolejne bardzo istotne zdanie: „A teraz Ty Ojcze uwielbij Mnie u Siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat.” Czy widzicie piękno tego zdania? Nasz Pan, Jezus Chrystus daje świadectwo o sobie, że to On właśnie żył z Bogiem, zanim powstał świat.

Zachęcam, weźcie Pismo Święte i sprawdźcie, poszukajcie tych fragmentów, wersetów. W notatkach do tego odcinka umieszczę link do transkrypcji, albo link w którym będzie zawarty spis cytatów, które mogłem wam przeczytać.
Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia. Z Bogiem

 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.